Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

“Perspectief voor gemeenten als lichtpuntje in schrale tijd”

Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. We adviseren dit advies in uw lokale context op een passende wijze te overwegen en te concretiseren.  

Scriba ds. René de Reuver merkt dat het steeds lastiger wordt om vol te houden: “Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gezamenlijk het geloof innen en uiten in het lied en God de lof zingen?” 

Vanuit veel plaatselijke gemeenten hoort hij de verzuchting dat het nu allemaal wel heel lang duurt. “Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat we konden samenkomen. Dat valt ons allen zwaar. Als moderamen herkennen en voelen wij deze pijn. Onderlinge bijeenkomsten dragen zoveel bij aan ons welbevinden, omdat we daar God én elkaar ontmoeten.”

Maatwerk binnen de kaders

Het moderamen van de generale synode hecht er belang aan gemeenten perspectief te bieden en is daarom van mening dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet. Daarbij is het heel goed ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent. “Met elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen en binnen de kaders maatwerk toepassen,” aldus De Reuver. “Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten. Daarom adviseren wij u als kerkenraad onderstaande op een bij uw situatie passende wijze te concretiseren:  

  • Ontvang maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in uw fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf reserveren en triage (zie protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten).
  • Wees u bewust van de samenstelling van gemeenteleden die de kerkdienst fysiek bijwonen. Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen. 
  • Bied uw eredienst naast fysiek ook online aan voor kerkgangers. Zo is de eredienst - zij het op afstand - ook voor niet in het kerkgebouw aanwezigen toegankelijk.
  • Voor jongeren is dit een zware tijd. Weeg af wat wel/niet past en verantwoord is in uw lokale context om georganiseerd jeugdwerk op te starten (zie protocol jeugdactiviteiten in coronatijd).

Gemeentezang

De samenzang in kerkdiensten brengt nog steeds risico´s met zich mee. De Reuver: “Deze risico’s hebben we niet volledig in beeld, maar kunnen we niet uitsluiten, terwijl de gemeentezang fundamenteel is voor de eredienst.” Daarom adviseren wij u betreffende de gemeentezang: 

  • Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers.
  • Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekeninghoudend met de mogelijkheden van het kerkgebouw. 
  • Neem de leeftijd van de zangers mee in uw afweging. Oudere zangers lopen een groter risico dan jongeren. 
  • Professionele zangers lijken een zodanig betere stembeheersing te hebben dan niet professioneel geschoolde zangers, dat het risico op verspreiding kleiner lijkt. Ook dit kunt u meenemen in uw beslissing waar het gaat om voorzang.
  • Het gebruik van blaasinstrumenten brengt risico’s met zich mee. Als er een combinatie is van zang en blaasinstrumenten, hanteer dan hierbij ook een maximumaantal.

De Reuver: “We beseffen het grote belang van onderlinge gemeenschap. Laten we zorgzaam blijven voor elkaar en naar elkaar blijven omzien. In alles wat op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van God die onze toekomst in Zijn handen heeft. Ik bid u de woorden toe van Paulus:  

Moge God, die ons hoop geeft, 
u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, 
zodat uw hoop overvloedig zal zijn 
door de kracht van de heilige Geest.”

(Romeinen 15:13)