Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Permanente educatie

Hoe gaat het met de permanente educatie? Tijd voor een eerste evaluatie.

In 2012 is de permanente educatie voor predikanten en kerkelijk werkers vastgesteld. Na drie jaar was het volgens de Commissie voor de Permanente Educatie tijd voor een eerste evaluatie.

Deze evaluatie heeft alleen betrekking op de voortgezette nascholing. Daarmee is het mogelijk om, zo nodig, de organisatie van Permanente Educatie bij aanvang van de tweede cyclus (sept 2017 - juli 2022) bij te stellen. In de generale synode van april werd tussentijds verslag gedaan.

Eerste evaluatie

Een belangrijke eerste uitkomst is dat eind 2015 circa 62% van de circa 1300 gemeentepredikanten - voor wie dit programma bedoeld is - deel had genomen aan de Permanente Educatie. Op basis van deze tussenstand is de inschatting dat na vijf jaar uiteindelijk 80-90% van de gemeentepredikanten aan de Permanente Educatie zal hebben deelgenomen. Dat is hoger dan in eerste instantie verwacht werd. Het aantal kerkelijk werkers dat in aanmerking komt voor de Permanente Educatie is onduidelijk. Dit heeft voornamelijk te maken met onvolledige registratie van hun gegevens. De inschatting is dat de deelname van kerkelijk werkers aan de Permanente Educatie niet veel afwijkt van de predikanten. Naast de deelname wordt ook onderzoek gedaan naar de ervaren kwaliteit van het aanbod en de organisatie van de Permanente Educatie.

De komende maanden vindt er een kwantitatief onderzoek onder predikanten en kerkelijk werkers plaats. De huidige evaluatie wordt met deze gegevens verder aangevuld. Op grond daarvan kan in november een meer onderbouwde rapportage aan de generale synode worden voorgelegd. De nieuwe toekomstvisie van de synode en de daaruit voortvloeiende beleidsplannen van de dienstenorganisatie dwingen ook tot een kritische evaluatie van bestaande praktijken met het oog op de nieuwe organisatie.

Nader onderzoek onder predikanten

In de week van 30 mei ontvangen alle predikanten en kerkelijk werkers die in aanmerking komen voor de voortgezette nascholing een uitnodiging voor een online onderzoek. Op basis van de resultaten zal de generale synode in november beoordelen of er aanpassingen dan wel verbeteringen nodig zijn. 

Henk Hogendoorn, hoofd PCTE: "Ik hoop dat alle gemeentepredikanten en kerkelijk werkers aan deze evaluatie mee zullen werken. Zodat duidelijk wordt wat er goed gaat en wat er beter kan."

Lees meer over

Het thema Synode