Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Nota Categoriaal pastoraat

De generale synode heeft met enkele wijzigingen ingestemd met de nota ‘Categoriaal pastoraat’.

Het was de tweede keer dat een notitie over dit onderwerp door de synode werd besproken. In deze notitie worden onder andere voorstellen tot verandering in het studentenpastoraat gedaan. Het is de bedoeling de studentenpastores te verbinden aan de landelijke kerk. Daarnaast wordt voorgesteld om projecten te financieren die zich op het pastoraat onder studenten richten.

Tot nu toe waren de studentenpastores verbonden aan de plaatselijke gemeente. Hoewel de binding aan de plaatselijke gemeente belangrijk is en ook gehandhaafd blijft, worden de pastores door de aanvaarding van de nota in de toekomst verbonden aan de dienstenorganisatie, om zo ook een flexibelere inzet mogelijk te maken.

Bij de uitvoering van het studentenpastoraat wordt overigens aandacht geschonken aan overleg met betrokken instanties op plaatselijk en landelijk niveau. De synode besloot maximaal 10% van het beschikbare budget beschikbaar te stellen voor andere vormen van studentenpastoraat, waaronder samenwerking met christelijke studentenverenigingen als IFES en Navigators, maar ook Youth for Christ, JOP en het IZB. Bij de samenstelling van een landelijke werkgroep studentenpastoraat wordt gelet op een samenstelling die representatief is voor de doelgroepen.

De financiering van het koopvaardij- en luchthavenpastoraat wordt in de loop van een aantal jaren gefaseerd ondergebracht bij de Solidariteitskas.

Andere in het rapport genoemde vormen van categoriaal pastoraat betreffen bijvoorbeeld justitiepastoraat, binnenvaartpastoraat en dovenpastoraat. Categoriaal pastoraat is aan de orde daar waar mensen zich, min of meer gedwongen, minder binnen het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden. Bijvoorbeeld in een zorginstelling, in het leger of in de gevangenis, onderweg (beroepsmatig in de koopvaardij of binnenvaart of als reiziger op Schiphol) of vanwege een opleiding wonend buiten de woonplaats van het gezin van herkomst.

Lees meer over

Het thema Synode