Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Nieuw: diaconale training in voortgezette nascholing voor predikant en kerkelijk werkers

In de voortgezette nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers is voor het eerst een diaconale training opgenomen. Deze training wil predikanten en kerkelijk werkers toerusten voor hun rol en verantwoordelijkheid in het begeleiden van diakenen en andere diaconale vrijwilligers.

De training wordt ontwikkeld en gegeven in het kader van een samenwerking van PThU en Kerk in Actie. De training wordt vergoed voor predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het diaconaat is een wezenlijke dimensie van kerk-zijn. De betrokkenheid op de samenleving en op de meest kwetsbaren daarbij is wezenlijk voor Christelijk geloven. In die gelovige betrokkenheid is Jezus Christus ons voorgegaan. In het evangelie naar Mattheüs wordt het zelfs zo scherp gezegd (hoofdstuk 25) dat wie zich op de minsten betrekt, zich op Hem betrekt. Het zich betrekken op de minsten wordt daar geschetst als een geloofsdaad in zich. Kijkend vanuit het evangelie moeten we zeggen, dat dit handelen ons doet deelnemen aan een geloofsgeheimenis. 

Rol van diakenen bij avondmaal

Deze gelovige betrokkenheid komt ook tot uitdrukking wanneer we het avondmaal vieren met de tekenen van brood en wijn. Deze tekenen wijzen op het leven, sterven en het bevestigen van dit leven van Jezus door God met de opstanding. Dat diakenen een belangrijke rol spelen bij het voorbereiden van de maaltijd en bij het delen van brood en wijn is geen toevalligheid. Het wil uitdrukken dat het diaconaat hier in het hart van het geloven zijn fundament vindt en zelf gelovig handelen is.

Het plaatselijke diaconale werk wordt veelal gedragen door vrijwilligers, door diakenen en andere diaconale vrijwilligers. Tegelijk is het diaconaat als het goed is een zaak van de hele gemeente. Dit diaconale gehalte van de gemeente is mede een verantwoordelijkheid van de hele kerkenraad, de predikant en de kerkelijk werker. 

Diaconaal handelen als hart van geloven

Een specifieke verantwoordelijkheid, die samenhangt met zijn of haar professionaliteit als theoloog, is de begeleiding door de predikant en kerkelijk werker van diakenen en andere vrijwilligers als gelovige vrijwilligers. De zin van deze begeleiding is dat diakenen en anderen geholpen worden om de wisselwerking te ontdekken tussen hun handelen en hun geloven. Tegelijk bevordert deze begeleiding door predikanten en kerkelijk werkers dat de verbinding wordt gelegd met terreinen als liturgie, prediking, pastoraat en catechese.

Diaconaat loopt het risico als een geïsoleerde plek gezien te worden. Een plek waar het geloof ‘slechts’ praktisch gemaakt wordt. Alsof het hart van het geloven elders in de kerk te vinden is, in liturgie en prediking. De training wil erbij bepalen dat geloven in het diaconale handelen zelf aan de orde is en hierin ook gevoed wordt.

De training start met een tweedaagse bijeenkomst in februari, waarin de eigen betrokkenheid bij diaconaat en de theologische visie die daarbij hoort worden besproken. Vervolgens gaat men in de volgende drie maanden in de eigen gemeentepraktijk aan de slag met vruchten van de tweedaagse. De afsluitende terugkomdag staat in het teken van presentaties van de deelnemers. 

Opgave voor deze training kan tot 6 december