Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

“Maak bewuste keuzes met het geld dat er is”

We moeten in de kerk op zoek naar andere vormen van samenwerking en betrokkenheid. “Het groepje mensen dat het geld opbrengt wordt steeds kleiner”, zegt Alexander Brands. “Mensen binden zich niet meer voor lange termijn, maar wel voor iets waar ze zich bij betrokken voelen. Daarop moeten we onze organisatie en geldstructuur inrichten.”

In het februarinummer van woord&weg pleit kerkrentmeester Alexander Brands voor het zoeken naar nieuwe wegen om als kerk te kunnen blijven doen wat je wilt doen. “Dat betekent een kanteling in denken.”

Anders denken

Alexander Brands is als kerkrentmeester lid van het College van Kerkrentmeesters in de Protestantse Gemeente Groningen. “Tot voor kort was de tendens in onze gemeente meestal om te kijken waar we kunnen bezuinigen. Nu proberen we anders te denken: hoe kunnen we ook in de toekomst kerk zijn en het beschikbare geld daarvoor inzetten?”

Gelukkig blijkt het soms mogelijk om door een gerichte actie meer inkomsten te krijgen. Brands: “Zoals in een van de wijkkerken waar het doembeeld dreigde over enige tijd de deuren te moeten sluiten. Er werd geïnvesteerd in nieuwe initiatieven voor de wijk en er werd bewust gecommuniceerd over inkomsten en uitgaven. Dat leverde meer inkomsten bij de actie Kerkbalans op. Als het er echter niet naar uitziet dat er binnen afzienbare tijd meer geld binnenkomt, gaat het erom bewuste keuzes te maken met het geld dat er wel is. Langetermijndenken is daarbij van belang, én anders denken.”

Kosten doorbelasten

Zoals het doorbelasten van kosten aan andere organisaties waarmee een gezamenlijk project wordt gedaan. “Neem bijvoorbeeld de onderhoudskosten van het gebouw waar gezamenlijk gebruik van wordt gemaakt op in de projectbegroting. De andere organisaties dragen daar dan aan bij. We hebben hier in Groningen het gebouw Het Pand, het missionair centrum van de Martinikerk. Het gebouw is onderdeel van de begroting waar andere organisaties, waaronder de burgerlijke gemeente Groningen, aan bijdragen. Deze nieuwe manier van financieren zorgt voor opbrengst door externe partijen. Zo kun je een gebouw overeind houden door samenwerkingen met andere betalende partijen. Dat kan ook in andere gevallen een goed werkend model zijn.” Brands noemt als voorbeeld het delen van kosten voor een kerkelijk werker die zich bijvoorbeeld richt op 70-plussers. “Je zou haar of hem activiteiten voor de hele buurt kunnen laten ontwikkelen, in samenwerking met andere organisaties. De kosten voor de kerkelijk werker kun je dan delen.”

Mooie ontwikkeling

Het is het streven van de protestantse gemeente om voor de komende beleidsperiode meer van dit soort samenwerkingen tot stand te brengen, zegt Brands. “We zijn als gemeente dan minder afhankelijk van bijdragen van de eigen leden en kunnen de bijdragen van leden voor het echte kerkenwerk gebruiken. Zo hebben we de verhuur van de Nieuwe Kerk bij een stichting ondergebracht. Het gebouw wordt nu vaak verhuurd aan derden. Het dagelijkse onderhoud en de energiekosten van de kerk kunnen we nu helemaal financieren door opbrengsten uit de verhuur, een mooie ontwikkeling. Mooi is ook dat er weer wat gebeurt in het gebouw, dat heeft een positieve uitstraling.” 

Die positieve uitstraling geldt breder. “Het is niet meer alleen maar schaven en schrappen, het is nadenken over andere inkomstenbronnen en het bewuster inzetten van middelen. Iemand merkte laatst blij op dat hij het gevoel had dat er weer initiatieven genomen kunnen worden, terwijl het de jaren daarvoor leek alsof er niets meer kon omdat het niets mocht kosten. Er mag weer wat geprobeerd worden.”

Lees ook: