Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kleine synode 25 november 2011: Begrotingen 2012 Protestantse Kerk en dienstenorganisatie vastgesteld

De Protestantse Kerk en haar dienstenorganisatie begroot voor haar werk in 2012 iets meer dan 67 miljoen euro. Een groot gedeelte van de inkomsten (ruim 27,5 miljoen euro) wordt besteed aan het werk van Kerk in Actie. Voor het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie wordt ruim 2,6 miljoen euro vrijgemaakt, een stijging van 1,5 miljoen euro ten opzichte van 2011. Deze stijging hangt samen met de invoering van de permanente educatie voor predikanten. \r\n\r\nDe begrotingen voor 2012 zijn in de vergadering van de kleine synode van 25 november vastgesteld.\r\n

Inkomsten

De begrote gelden komen voornamelijk uit drie bronnen: vrijwillige geldwerving en nalatenschappen (24,5 miljoen euro), kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum (22,5 miljoen euro),  dienstverlening (9,4 miljoen euro) en overige inkomsten (subsidies en bijdragen, rentebaten e.d.). Het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum blijven gelijk ten opzichte van 2011. De begroting is sluitend.

Werkvelden

In de begrotingen van de dienstenorganisatie en van Kerk in Actie worden niet alleen de financiële randvoorwaarden voor het werk beschreven, maar wordt ook inzicht gegeven in de inhoud van de diverse werksoorten en de accenten die daar gelegd worden.

De volgende werkvelden van de dienstenorganisatie worden aangeduid:

 • Het ondersteunen van synode en colleges; 
 • Het jeugdwerk; 
 • De gemeenteadviespraktijk; 
 • Het werk van Kerk in Actie; 
 • Het missionaire werk;
 • De ondersteuning van predikanten, kerkelijk werkers en andere beroepskrachten; 
 • Het werk van toerusting en educatie; 
 • De ondersteunende processen.  

 

Nieuwe ontwikkelingen

In de diverse begrotingen worden speerpunten voor het komende jaar benoemd. Hieronder een aantal opvallende:

 • De afdeling Communicatie & Fondsenwerving gaat meer tijd reserveren voor het leggen van persoonlijke contacten met gemeenten. Ook zullen de mogelijkheden van sociale media meer worden gebruikt.
 • De dienstenorganisatie wil groeien naar een CO2 neutrale organisatie met als één van de spitsen het beperken van de aantallen vliegreizen.
 • In 2012 zal Kerk in Actie in samenwerking met de HGJB veel aandacht besteden aan de situatie van christenen in Pakistan. Ook de situatie van de kerken in het Midden-Oosten komt centraal te staan. Het zendingsprogramma van Kerk in Actie wil namelijk prioriteit geven aan kerken in een kwetsbare positie.
   

Personeel en activiteiten

De personeelsformatie is voor 2012 begroot op 312 formatieplaatsen (tegenover 316 in 2011). In de begroting wordt zichtbaar welke financiële middelen zijn toebedeeld aan projecten en activiteiten.

Lees meer over

Het thema Synode