Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Integratie Stichting Kerk en Wereld verloopt goed

Tijdens de vergadering van de kleine synode (26 juni 2015) werd verslag gedaan van de stand van zaken rond de integratie van stichting Kerk en Wereld in de dienstenorganisatie.

Op 28 november 2014 besloot de kleine synode definitief over de integratie van het werk van de stichting Kerk en Wereld in de dienstenorganisatie. Met het oog op de ontbinding van deze stichting benoemde de kleine synode drie leden van het College van Vereffenaars, te weten de heren P. Leendertse, G.H.O. van Maanen en B. van Bokhoven.

Procederen

Het bestuur van de stichting Kerk en Wereld had inmiddels een procedure bij de burgerlijke rechter aangespannen om de bevoegdheid van de kleine synode om Kerk en Wereld op te heffen aan te vechten. Op 31 december 2014 wees de voorzieningenrechter in een ook aangespannen kort geding de vordering af. Het bestuur van Kerk en Wereld zag af van verder procederen.

Ontbinding

Vanaf medio januari 2015 kon door het College van Vereffenaars gewerkt worden aan enerzijds de beoogde integratie van het werk van Kerk en Wereld en anderzijds aan de ontbinding van de stichting Kerk en Wereld.

Dit laatste zal worden gerealiseerd door een fusie van de stichting ‘Kerk en Wereld’ in liquidatie en de stichting ‘Steun Protestantse Kerk in Nederland’. Door deze fusie van beide stichtingen is er een rechtsopvolger voor de verkrijging van toekomstige erfenissen en legaten ten gunste van Kerk en Wereld. Het bestuur van de Dienstenorganisatie en het College van Vereffenaars hebben hiertoe inmiddels de nodige stappen gezet.

Huishoudelijk reglement

Door het College van Vereffenaars is een huishoudelijk reglement voor de op te richten Commissie Kerk en Wereld vastgesteld. Op basis van dit document worden op dit moment leden voor deze commissie geworven. De commissie zal bestaan uit vijf tot zeven leden, waarvan er twee uit de dienstenorganisatie komen. Bert van Bokhoven: “Op grond van een positieve ontmoeting met een delegatie van het voormalige bestuur van Kerk en Wereld heeft het College van Vereffenaars de verwachting dat twee of drie leden van het voormalige bestuur bereid zijn in de nieuwe commissie zitting te nemen. We zijn blij dat we hiermee continuïteit kunnen realiseren in het werk van Kerk en Wereld.”

Tijdelijke werkwijze

Het uitvoerende werk van Kerk en Wereld werd verricht door een beleidsmedewerker van de stichting Oikos. Bokhoven: “In goed overleg met Oikos en deze beleidsmedewerker is een tijdelijke werkwijze ontwikkeld. Onder verantwoordelijkheid van het College van Vereffenaars worden door de beleidsmedewerker en de projectleider vanuit de dienstenorganisatie de lopende subsidieaanvragen beoordeeld en ter goedkeuring aan het college voorgelegd. We hebben hierdoor kunnen realiseren dat er geen discontinuïteit is ontstaan in het werk van Kerk en Wereld. In de eerste helft van dit jaar werden 54 aanvragen beoordeeld, waarvan 21 zijn toegekend. Daarnaast werd aan de lopende subsidieverplichtingen en financiering van partners voldaan.”

Binnen de Dienstenorganisatie zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het werk voor de Commissie Kerk en Wereld. Beleidsmatig wordt de Commissie Kerk en Wereld binnen de dienstenorganisatie ondergebracht bij het Programma Kerk in Actie. De ondersteuning aan de Commissie zal worden geleverd door het bureau Steunverlening van de afdeling Kerk in Ontwikkeling. Dit bureau ondersteunt naast de Commissie Solidariteitskas nog twee ander steun verlenende commissies, waardoor de medewerkers over de benodigde expertise beschikken. In goed overleg zijn met Oikos en de beleidsmedewerker afspraken gemaakt over de overdracht van de werkzaamheden, waarmee inmiddels een begin is gemaakt. Dit wordt in het najaar afgerond.

Brief aan donateurs

In een gezamenlijke brief aan donateurs heeft het moderamen uitgesproken dat de Protestantse Kerk in Nederland het vermogen in het ‘Bestemmingsfonds Kerk en Wereld’ op goede wijze zal beheren en zal blijven aanwenden ten dienste van projecten op het grensvlak van kerk en wereld. Het voormalige bestuur van de stichting Kerk en Wereld heeft in diezelfde brief haar vertrouwen en verwachting uitgesproken dat ook in deze nieuwe organisatievorm de idealen die geleid hebben tot de oprichting van Kerk en Wereld gestalte krijgen.

Lees meer over

Het thema Synode