Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Generale synode besluit

Een overzicht van de besluiten die tijdens de afgelopen vergadering van de generale synode zijn genomen.

Benoemingen 

De generale synode heeft ds. René de Reuver benoemd tot scriba van de generale synode. Hij start op 15 juni met deze functie. Daarnaast is tot lid van het moderamen, voor een periode van twee jaar, is ouderling Adrie Bijl (foto) verkozen. Hij vervangt ouderling Marjoleine Engelbert waarvan de termijn is afgelopen. Tot lid van het moderamen, voor een periode van twee jaar is, ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster herkozen. Diaken Jeanette Galjaard werd als assessor primus verkozen, voor een periode van vijf jaar. 

>Overige benoemingen

 

Kerk 2025 

De generale synode aanvaardde unaniem de beleidsvoornemens in het rapport ‘Kerk 2025: een stap verder’. 

Beleidsplan dienstenorganisatie 

Het beleidsplan dienstenorganisatie 2017-2020 is door de generale synode vastgesteld. 

Vijfkerkenoverleg 

Synode stemt unaniem in met vijfkerkenvoorstel: elkaars kansels open, aanvaarden (gast)leden. 

Dienstboek 

Het dienstboek is na een periode van beproeving vastgesteld door de generale synode. De beproeving van het dienstboek heeft plaatsgevonden in de periode 2004 – 2014 en betrof de orden van dienst opgenomen in de delen I en II van ‘Dienstboek – een proeve’, digitaal beschikbaar en verschenen in druk; de aanvullende orden voor de gereformeerde eredienst; de beschikbare orden in de Friese taal; alle verdere aanvullingen die digitaal beschikbaar zijn gesteld. 

De Werkgroep Eredienst heeft met betrekking tot de vaststelling positief geadviseerd aan het moderamen van de generale synode. De meeste classicale vergaderingen hebben positief gereageerd. Daarbij hebben zij enerzijds aangegeven dat zij het Dienstboek als een belangrijk bronnenboek beschouwen. Anderzijds constateren de classicale vergaderingen dat de vaststelling niet zou moeten inhouden dat de daarin opgenomen orden van dienst volledig verplicht voorgeschreven zijn. 

De synode heeft overwogen dat de door de classicale vergaderingen gezochte vrijheid in de kerkorde geboden wordt. Ook is besloten dat de generale synode in één van de volgende vergaderingen aandacht gaat besteden aan het onderwerp liturgie. 

Huisvesting 

De generale synode heeft ingestemd met de door het bestuur van de dienstenorganisatie voorgestelde koers voor het vastgoedbeleid van de Protestantse Kerk voor de komende vijf jaar. 

Dat houdt het volgende in:

 
  • Het guesthouse van het dienstencentrum zal in principe worden verkocht of verhuurd aan een derde, omdat Nieuw Hydepark geopend is vanaf 1 maart 2016.
  • Er wordt een onderzoek gestart of het mogelijk is de kantoorfuncties van de dienstenorganisatie over te hevelen naar landgoed Hydepark in Doorn.
  • Het huidige protestants landelijk dienstencentrum blijft de komende drie tot vijf jaar in gebruik. Mocht de bezettingsgraad ernstig teruglopen en mocht een kantoorfunctie op landgoed Hydepark niet mogelijk zijn, dan is ‘verkoop & terug huren’ van het huidige dienstencentrum een serieuze optie. 
 

Kerkorde

In tweede lezing werden twee kerkordewijzigingen vastgesteld:

1. Ord 11-23-1 hierin wordt nu bepaald dat een regionaal college voor de behandeling van beheerszaken over gebouwen of orgels pas kan besluiten nadat het advies heeft gekregen van door of namens de generale synode aangewezen deskundigen. Deze wijziging maakt het mogelijk dat over orgels advies kan worden gevraagd aan de commissie orgelzaken van de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer.

2. Ord 12-3-1a hierin is nu vastgelegd dat een gemeentelid bezwaar kan maken tegen de vaststelling van de begroting of jaarrekening van de gemeente waartoe dit gemeentelid behoort of van de diaconie van die gemeente. Voorwaarde is wel dat dit gemeentelid eerst gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om zijn mening kenbaar te maken als bedoeld in ord. 11-6-3 resp.11-7-2.

In eerste lezing werd een voorstel van het college voor de kerkorde behandeld. Inhoud van dit voorstel is dat in bepaalde gevallen de synode kan besluiten om een kerkordewijziging in één keer vast te stellen, zonder dat  er geconsideerd behoeft te worden (dat is: alle kerkenraden bespreken het voorstel en laten dit weten aan de classicale vergadering, die hierover bericht aan de generale synode).

Het voorstel houdt in dat de generale synode “met algemene stemmen uitspreekt dat het evident is dat consideratie …. niet noodzakelijk is “….

Dit voorstel is inmiddels aan de kerkenraden en aan de evangelisch-lutherse synode voorgelegd. Het is de bedoeling dat dit voorstel in tweede lezing aan de generale synode in november a.s. zal worden voorgelegd.

>Complete besluitenlijst

 

Lees meer over

Het thema Synode