Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Benoemingen generale synode november 2018

Dhr. Maarten Westerduin is tijdens de vergadering van de generale synode (november 2018) benoemd tot bestuurslid van de dienstenorganisatie. Daarnaast is bestuurslid dhr. Maarten van Ginkel herbenoemd.

Dhr. Westerduin heeft ruime ervaring in kerkelijke functies, het bedrijfsleven en in maatschappelijkeen publieke organisaties. Zijn liefde voor de kerk en het verlangen passende wegen te vinden voor nieuwe en oude woorden spraken de commissie erg aan. Dhr. Westerduin is belijdend en meelevend lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Dhr. Westerduin is de opvolger van dhr. Gerrit Westerveld. Dhr. G. Westerveld is acht jaar bestuurslid van de dienstenorganisatie geweest. 

Bestuur van de dienstenorganisatie

Het bestuur van de dienstenorganisatie bestaat uit zes leden, die worden benoemd door de synode. Een van hen is lid van het moderamen (dagelijks bestuur) van de generale synode, rechtstreeks aangewezen door de synode. Ook de synodescriba is bestuurslid. 

Het bestuur bestuurt de dienstenorganisatie, op basis van het door de synode vastgestelde beleidsplan en de door de kleine synode vastgestelde begroting. Ook draagt het bestuur zorg voor het voorbereiden van het beleidsplan dat de synode moet vaststellen, vooral over de onderwerpen:

  • de dienstverlening ten behoeve van de opbouw van de gemeenten;
  • de zorg voor de opleiding en begeleiding van predikanten en kerkelijke werkers;
  • de theologische arbeid van de kerk;
  • de missionaire, diaconale en oecumenische opdracht van de kerk;
  • de ondersteuning van het werk van en ten behoeve van de meerdere vergaderingen.

Het bestuur zorgt ervoor en ziet erop toe dat dit beleid wordt uitgevoerd, en dat daarvoor fondsen worden geworven. Het bestuur draagt bovendien zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de dienstenorganisatie en voor de uitvoering van kerkordelijke regelingen.

Generale Raad van Advies

Daarnaast hebben de volgende herbenoemingen plaatsgevonden:

  • mevrouw P.M. Sonnenberg is herbenoemd als secretaris van de Generale Raad van Advies
  • de heer H.E. Wevers is herbenoemd als voorzitter van de Generale Raad van Advies