Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Benoemingen generale synode juni 2020

Tijdens de vergadering van de generale synode in juni 2020 zijn de volgende mensen (her)benoemd.

Ingestemd met de herbenoeming van ouderling Y. (Yke) Luinenburg als lid van het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Zijn zittingstermijn als afgevaardigd synodelid namens de classis Groningen-Drenthe zou ultimo 2021 eindigen. Hij was herkiesbaar als moderamenlid.

Benoemd als lid van het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB):

 • de heer C. Hovius 
 • de heer R.P.C. Korstjens 
 • de heer A. Schipper (toegevoegd lid) 
 • de heer D. van Kranenburg 
 • de heer J. Bosch

Benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU): 

 • mevrouw ir. H.A.C. Branderhorst (herbenoeming)
 • de heer prof. mr. J. Graafland 

Benoemd als lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB):

 • de heer dr. P. Veerman

Tot lid van het Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) zijn (her)benoemd:

 • ds. G. Bikker
 • de heer Chr. D.W. van Meurs
 • de heer mr. J. Romein

Tot lid van het Generaal College voor de Kerkorde (GCK) zijn (her)benoemd: 

 • de heer dr. F.T. Bos
 • de heer dr. C.L. van den Broeke
 • mevrouw dr. mr. H. Evers

Tot lid van het Generaal College voor het Opzicht (GCO) zijn (her)benoemd: 

 • de heer mr. G.C Endedijk
 • mevrouw mr. P.A.W. Standhardt-Jonkers
 • mevrouw drs. A.F. de Wolf (deskundige inzake SMPR-zaken)