Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Avondmaal op een pioniersplek

Hoe vier je avondmaal op een pioniersplek met mensen die net in aanraking komen met het christendom?

Jan Verkerk van pioniersplek De Brug vertelt.

Vrijlaten

In De Brug is 'vrijlaten' een kernwoord. Het betekent o.a. dat we op de zondag van het avondmaal kiezen voor twee diensten, een 'gewone Ontmoetingsdienst' en een Ontmoetingsdienst waarin het avondmaal gevierd wordt. Bezoekers worden dus niet 'overvallen' met het avondmaal. In de eerste (gewone) dienst wordt iets verteld wat het avondmaal inhoudt en de mogelijkheid om daarbij wel/niet aanwezig te zijn en wel/niet deel te nemen.

In de bezinning op het avondmaal gingen we ervan uit dat:

  • Er altijd (nieuwe) mensen in de dienst komen die niet weten dat op een bepaalde zondag het avondmaal gevierd wordt; 
  • Er mensen zijn die weinig of niets met Jezus hebben; 
  • Er mensen zijn die geen idee hebben wat het avondmaal inhoudt.

Na afronding van de eerste dienst is er een korte break met koffie/thee en wordt de zaal herschikt om het avondmaal te kunnen vieren. Zij die willen vertrekken, kunnen dat doen en worden daar niet op aangesproken. Na de break start de Ontmoetingsdienst met de viering van het avondmaal. We gaan er vanuit dat zij die er zijn, daar zelf voor gekozen hebben. Dat wil niet zeggen dat iedereen deelneemt. Er is ruimte om het van een afstandje rustig te bekijken en een eigen keuze op de uitnodiging te maken.

Uitleggen

In de dienst van de maaltijd vertel ik vooraf hoe we het avondmaal vieren, staand in een halve cirkel, aan tafel of in een kring met alle deelnemers tegelijk. Ook vertel ik hoe het brood wordt doorgegeven of aangegeven, hoe de beker rond gaat en hoe we de viering (per keer) afsluiten. Deze uitleg staat ook op papier die de aanwezigen voor de dienst ontvangen. Belangrijk is om telkens weer aan te geven wat en hoe we doen en ruimte te geven om vragen te stellen. Vervolgens lees ik een korte tekst als toelichting op het avondmaal, een geloofsbelijdenis en spreek ik een gebed uit. Daarna nodig ik om naar voren te komen en deel te nemen.

Toen we de eerste keer het avondmaal vierden, werd het brood en de beker door mij aan ieder afzonderlijk aangereikt. Tijdens de tweede keer brak ieder voor zichzelf een stuk brood af om het vervolgens door te geven. Na de maaltijd gaan we hand in hand staan en doe ik of iemand anders een kort gebed. Als iedereen de gelegenheid heeft gehad om avondmaal te vieren, zingen we een loflied, spreek ik een zegengroet uit en is de viering afgelopen en ruimen we samen de zaal op.

Spanned moment

We hebben twee keer avondmaal gevierd. De eerste viering was voor de meesten de eerste keer in hun leven dat zij deelnamen. Voor velen was het een spannend moment. Een aantal gaf later aan dat zij het beleefden als een persoonlijke keuze voor Jezus.

Tijdens beide vieringen heb ik de aanwezigheid van God ervaren. Op deze momenten raakte de hemel de aarde. Christus in ons midden. Dat organiseer je niet, die ontvang je.

Auteur: Jan Verkerk De Brug - Huizen

---

Over De Brug: De Brug is een pioniersplek in Huizen i.s.m. de IZB. Deze plek komt niet uit de lucht vallen. Huizen heeft al decennia lang een werker in dienst. In de periode van 9 jaar waarin ik zelf als evangelist bezig was, heb ik met anderen nagedacht over de (on)mogelijkheden van gemeenschapsvorming. Na veel denken, bezinnen en schrijven, vonden we dat in november 2013 de tijd aangebroken was om wekelijkse Ontmoetingsdiensten te houden. Een ruime periode na de start zijn tijdens twee diensten ‘doop en avondmaal’ besproken. Daarop werd door diverse personen naar de doop van henzelf of hun kind gevraagd. Anderen kwamen met de vraag om het Avondmaal te vieren.

In de beginperiode van De Brug had ik geen sacramentsbevoegdheid. Na het ontvangen van ‘bevoegdheid tot het verrichten van ambtswerkzaamheden van een predikant’, werd in december 2015 de eerste belijdenis- en doopdienst in De Brug gehouden. Daarna volgde inzegening van huwelijken en in september 2016 vierden we voor het eerst avondmaal.

Lees meer over

Het thema Avondmaal & Doop