Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Aangepaste regeling voor indienen jaarrekening 2019

In verband met de bijzondere omstandigheden door de maatregelen rondom het coronavirus is de regeling voor het indienen van de jaarrekening 2019 van de gemeente en de diaconie aangepast.

Onderstaand vindt u de wijzigingen:

  1. De verklaring van het college van kerkrentmeesters of het college van diakenen dient in FRIS geüpload te worden bij het indienen van de jaarrekening, maar fysieke handtekeningen zijn op dit moment niet verplicht. Volstaan kan worden met een verklaring dat de jaarrekening is behandeld in het college en ook (via e-mail) is besproken met de kerkenraad.
  2. De verklaring van de kerkenraad kan ongetekend worden geüpload met een toevoeging dat de getekende verklaring uiterlijk 15 september 2020 via e-mail zal worden toegezonden.
  3. De verklaring van de gehouden controle kan ook onvolledig worden geüpload met uw  mededeling dat deze ook uiterlijk 15 september 2020 zal worden toegezonden.

De betreffende sjablonen zijn hiervoor aangepast en kunnen via FRIS of via de website van de Protestantse Kerk gedownload worden. In de sjablonen is een werkinstructie opgenomen. Deze kunt u vinden op de themapagina FRIS

Nadat de jaarrekening door u is ingediend, zal het CCBB de jaarrekening beoordelen. U ontvangt hierover een brief waarin medegedeeld wordt dat de jaarrekening voorlopig beoordeeld is en dat de definitieve afhandeling zal plaatsvinden na ontvangst van de getekende en ingevulde verklaringen.

De goedkeuring van de kerkenraad en de controle van de jaarrekening dienen wel plaats te vinden omdat dit cruciaal is bij de beoordeling van de jaarrekening door het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Uiterlijk 15 september 2020 dienen de volledig ingevulde en getekende verklaringen via het e-mailadres van het CCBB alsnog ingediend te worden.

Voor het proces van indienen, beoordelen en afhandeling van de jaarrekening betekent dit het volgende:

  • de ingediende cijfers van de jaarrekening worden door het CCBB beoordeeld en de kerkenraad krijgt een brief met een mededeling van deze voorlopige beoordeling.
  • de ingevulde en getekende verklaringen worden door de gemeente of diaconie per e-mail aan het CCBB toegezonden (uiterlijk 15 september 2020).
  • het CCBB beoordeeld de verklaringen en rond de beoordeling af door middel van een brief aan de kerkenraad. In FRIS krijgt de jaarrekening dan de status “Definitief”.

Wanneer er andere opmerkingen en/of vragen zijn bij de beoordeling van de jaarrekening zal dit van invloed zijn op de hierboven genoemde procedure. Dit is niet anders dan ook nu gebruikelijk is.

ANBI-verplichting

(Update 25 juni 2020) Ten aanzien van de ANBI-publicatieplicht kunnen gemeenten en diaconiën de publicatie uitstellen als het u door de coronacrisis niet lukt om binnen 6 maanden na afloop van uw boekjaar uw financiële gegevens te publiceren. U kunt 4 maanden uitstel krijgen. Dit betekent dat u de financiële gegevens maximaal 10 maanden na afloop van het boekjaar bekend moet maken. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan moet u op de website van uw ANBI het besluit van de kerkenraad, c.q. de diaconie tot verlenging bekend maken. Dit moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Ook moet hieruit blijken waarom het niet gaat lukken om de financiële gegevens binnen de standaardtermijn van 6 maanden te publiceren.