Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Thuisviering Goede Vrijdag 10 april 2020

Pijl naar links Ideeënbank

Nodig bij deze viering:

  • Bijbel (in de vertaling van 2004, of een uitgave naar uw keuze)
  • Liedboek zingen en bidden in huis en kerk (uitgave 2013)
  • Een kaars

Op de website www.kerkliedwiki.nl staan veel liederen. Bij een aantal liederen in deze viering staat een link naar de melodie,  u hoort dan samenzang of kunt meezingen. 

In de viering van Goede Vrijdag staan we stil bij het proces tegen Jezus, zijn veroordeling en zijn dood aan het kruis.

Dit jaar staat de lezing van het Evangelie volgens Johannes centraal. U kunt ervoor kiezen de twee aangegeven hoofdstukken uit het Evangelie te lezen, u kunt ook kiezen om de tekst hieronder te lezen, die geeft de belangrijkste gebeurtenissen uit de tekst weer, afgewisseld met liederen.

----------------------------------------- 

Deze viering begint met het aansteken van een kaars en een moment van stilte

Openingsgebed - met woorden uit Psalm 146

V Onze hulp is in de naam van de Heer
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Die trouw is tot in eeuwigheid

DIE DE VERDRUKTEN RECHT VERSCHAFT

Die de hongerigen brood geeft. 

Zingen
In de traditie van de kerk kijken we terug op de geschiedenis van Israël en wordt altijd gelezen uit het boek Exodus. (Hoofdstuk 12, 21-28).

Op deze plaats doen we dat door een lied te zingen. 

723, 2. Hier kunt u de melodie horen. Kies de eerste mogelijkheid.

Lezen 
Johannes 18:1-11

Johannes beschrijft hier dat na de rede die Jezus hield aan de Avondmaalstafel, Hij met zijn leerlingen naar de olijfgaard gaat, daar wordt Hij gevangengenomen.

Johannes 18:12-24

Hij wordt verhoord door Annas en Kajafas, die het beter vinden als één man sterft voor het hele volk. Jezus vraagt het volk voor hem te getuigen, zij hebben immers gehoord wat Hij gezegd heeft.

Johannes 18:25-27

Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort.

Zingen
Lied 565 1, 2. Hier kunt u de melodie horen.

Lezen

Johannes 18; 28-38a

Pilatus maakt zich van het proces tegen Jezus af door het te laten uitvoeren door zijn eigen volk. Maar vraagt wel: wat is waarheid? Na onenigheid over wie nu eigenlijk koning is. 

Johannes 18: 38b-40

Pilatus vindt geen schuld in Jezus en hij houdt vast aan de gewoonte met Pesach iemand vrij te laten, deze keer kiest het volk Barabbas.

Zingen
Lied 565, 3 en 4. Hier kunt u de melodie horen.

Lezen
Johannes 19:1- 16a

Pilatus laat Jezus geselen, de vernedering van Jezus is compleet als men hem uitdost als een koning. Jezus wordt overgeleverd aan de hogepriesters en gerechtsdienaren. Hij kan geen schuld in Jezus ontdekken.

De leiders en het volk raken buiten zichzelf en roepen om de veroordeling van Jezus die een religieuze wet zou hebben overtreden.

Johannes 19:16b-22

Jezus wordt weggevoerd en gekruisigd tussen twee misdadigers in, boven zijn hoofd hangt een bordje met de tekst: Jezus uit Nazaret, koning van de Joden. 

Johannes 19:23-24

Jezus kleding wordt verdeeld onder de soldaten, zijn bovenkleed, uit één stuk valt door het lot aan een van hen toe.

Zingen Psalm 22:7

Lezen
Johannes 19:25-30

Maria, de moeder van Jezus en nog twee vrouwen staan onder het kruis en zijn getuige van zijn sterven. Ze zien hoe Jezus nog wat water met azijn krijgt op een spons en dat Hij de geest geeft.

Zingen
Lied 579 1, 2. Hier kunt u de melodie horen. Kies de tweede mogelijkheid.

Lezen
Johannes 19:31-42

De gestorven Jezus wordt van het kruis gehaald, want het is een dag voor de sabbat en dan mogen doden niet onbegraven zijn. Tegen de gewoonte laten de soldaten het dode lichaam van Jezus ongemoeid. Pilatus geeft toestemming en zo gebeurt het dat Jezus begraven wordt, nadat Hij gebalsemd is door zijn vrienden. 

In het ongebruikte graf laten zijn vrienden hem achter.

Zingen
Lied 561. Hier kunt u de melodie horen.

Slot

Hier zijn wij, met lege handen,
geen dingen meer om te doen,
geen woorden meer om te zeggen.

Geef dat we elkaar vast kunnen houden in deze tijd,
God, ontferm U over uw mensheid.
Geef ons vertrouwen dat we ook deze nacht doorstaan,
God, ontferm U over Uw mensheid.

Bevrijd ons van angst en verdriet,
dat wij ons toevertrouwen deze avond/nacht,
in het weten dat liefde het laatste woord is.
Omwille van de Mens die Liefde was,
de man van smarten,
Jezus, ons levenslicht.

AMEN

 

U kunt nog in stilte blijven zitten, blaas de kaars uit.

 

--------------------------------------------

Luistertip

Bach-motet, kijk daarvoor op YouTube, BWV 118, O Jesu Christ meins Lebens Licht.

Er zijn verschillende uitvoeringen te vinden.

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën