Diaconaat en armoede in Nederland

Armoede is in Nederland een breed maatschappelijk probleem. Diaconieën willen graag iets doen. Maar hoe?

Soort activiteit

Training van 6 modules die tezamen gegeven worden als een training van drie dagdelen. Het is ook mogelijk om in overleg een kortere training of workshop samen te stellen met behulp van de 6 modules.

Doelgroep

 • Diakenen
 • Daconale vrijwilligers
 • Overig kerkelijk kader
 • Belangstellenden, eventueel ook van buiten de Protestantse Kerk in Nederland

Doel

 • De deelnemers zijn zich bewust van beeldvorming en vooroordelen rondom armoede bij zichzelf en anderen, ook binnen de gemeente en hebben handreikingen hoe die te doorbreken.
 • De deelnemers hebben globale kennis over armoedeproblematiek in Nederland.
 • De deelnemers hebben handvatten hoe ze armoede op het spoor kunnen komen.
 • De deelnemers zijn in staat om, met anderen, activiteiten op te zetten die mensen in armoede ten goede komen
 • De deelnemers kunnen armoede aan de orde stellen binnen de kerkelijke gemeente
 • De deelnemers hebben zicht op mogelijke samenwerkingspartners en zijn in staat hier zinvolle contacten mee te onderhouden.

Inhoud en opzet

De training start bij bewustwording van wat armoede betekent, wat de consequenties zijn en op welke manier de diaconie armoede op het spoor kan komen. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan contact en samenwerking met de burgerlijke overheid en maatschappelijke organisaties. En hoe de eigen kerkelijke gemeente betrokken kan worden. De cursus sluit af met een verkenning van de mogelijkheden concreet aan de slag te gaan om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding in eigen wijk of dorp.

De training bestaat uit zes modules van elk een uur. Afhankelijk van voorkennis en de lokale situatie kan ook een keuze uit de modules gemaakt worden. De modules zijn:

 • Module 1: Beeldvorming, wat is armoede, oorzaken van armoede.
 • Module 2: Wat betekent armoede voor mensen in Nederland, wat zijn de gevolgen?
 • Module 3: Armoede in eigen wijk of dorp leren zien, signaleren.
 • Module 4: Samenwerken in wijk of dorp, netwerken, relatie met overheid.
 • Module 5: Armoede in de gemeente ter sprake brengen en draagvlak creëeren.
 • Module 6: Wat kan de diaconie doen?

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8 -16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u op de pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Wilt u dat deze training als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:

MAATWERK

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht