Aanvullende homiletische en liturgische vorming

Deze cursus biedt de aanvullende homiletische en liturgische vorming die kerkelijk werkers nodig hebben voor een preekconsent.

Soort activiteit

Een training van negen dagen.

Doelgroep

Kerkelijk werkers

Doel

Deze cursus richt zich op de ontwikkeling van de homiletische en liturgische vaardigheden van kerkelijk werkers met het oog op toekenning van een preekconsent.

Inhoud en opzet

Homiletiek

 • De cursist verwerft kennis van en inzicht in fundamentele hoofdmomenten van de homiletische theorie vorming;
 • De cursist verwerft vaardigheden om deze kennis en dit inzicht op constructieve en communicatief adequate wijze in te zetten in het eigen proces van voorbereiding en uitvoering van de prediking.
 • De cursist heeft kennis van de hoofdmomenten van de homiletische theorievorming;
 • De cursist kan op basis van deze kennis de elementen van de zogeheten ‘homiletische driehoek’ (tekst, hoorder, prediker) afzonderlijk en in hun onderlinge relatie beschrijven;
 • De cursist heeft kennis van de belangrijkste hermeneutische sleutels die gebuikt (kunnen) worden om Bijbelse teksten, verhalen en thema’s op verantwoorde wijze te verbinden met de actuele leef- en geloofswereld van de hoorders.
 • De cursist kan de door hem/haar gemaakte homiletische keuzes in het proces van preekvoorbereiding verantwoorden.
 • Met het oog op het proces van preekvoorbereiding kunnen de cursisten
  -hun theologische kennis en vaardigheden;
  hun eigen spiritualiteit;
  -hun kennis van en vertrouwdheid met de hoorders en hun context
  expliciteren, benoemen en constructief inzetten voor een homiletische analyse van de Bijbelse tekst en een theologische analyse van de situatie van de hoorders.
 • De cursist kan een preek schrijven die theologisch consistent is en een heldere stijl en opbouw heeft.
 • De cursist kan een preek schrijven die een geïntegreerd onderdeel is van het geheel van de liturgie van een betreffende zondag

Liturgische vorming

 • De cursist verwerft kennis van en inzicht in de voornaamste uitgangspunten van de Protestantse liturgiek.
 • De cursist oefent zich in vaardigheden, bij hem en zijn/haar gemeente passend, in het voorbereiden van en voorgaan in de eredienst.
 • De cursist heeft kennis van de principes van de oecumenische liturgiek.
 • De cursist kan op basis daarvan de bij hem/haar passende principes van de protestantse eredienst leren en zich eigen maken.
 • De cursist heeft kennis van de relatie tussen de eredienst van de gemeente en vele facetten van het kerkenwerk die een liturgisch aspect hebben: gemeenteopbouw, kerkrecht, hymnologie, architectuur, symboliek en kunst.
 • De cursist weet waarom op een bepaalde zon- of feestdag van de Kerk déze liturgie, met déze inventio, déze liederen en gebeden, tot stand is gekomen.
 • Met het oog op het proces van voorbereiden van een bepaalde kerkdienst kan de cursist
  - de liturgische kennis en vaardigheden
  - de eigen gebedspraxis
  - de kennis van en vertrouwdheid met de liturgische traditie van zijn/haar gemeente expliciteren, benoemen, creatief verwerken, en zo in regelmatige samenwerking met andere medewerkenden in de eredienst een Orde van dienst voorbereiden en in deze eredienst voorgaan.
  - bij uitgebreide bevoegdheid de sacramenten bedienen en de zegen geven.

 

Belangrijk:

 • De training “Aanvullende homiletische en liturgische vorming” wordt aangeboden aan kerkelijk werkers en betreft de door de Synode vereiste aanvullende homiletische en liturgische vorming als bedoeld in artikel 6-1 van de generale regeling preekconsent. Bij een verzoek om verlening van preekconsent moet (naast de overige in artikel 6 en 7 aangegeven bescheiden) het betreffende certificaat van de training worden overgelegd of, in het geval dat het nog geruime tijd duurt voordat de training wordt aangeboden, het bewijs dat betrokkene zich hiervoor heeft aangemeld.
 • De training als zodanig geeft geen recht op het preekconsent.

 • Recht op het preekconsent hebben alleen:

           - geregistreerd kerkelijk werkers
           - degenen die de predikanten opleiding hebben afgerond maar nog                 geen colloquium hebben gedaan
           - Studenten aan de PThU die in de eindfase van hun studie zitten.

>Download hier de voorwaarden voor het aanvragen van het preekconsent

Trainer

De training wordt verzorgd door ds. R. Bos, predikant en lid van de commissie Preekconsenten en ds. P. Hoogstrate, predikant, liturgioloog.

Foto%20Rein%20Bos%204.jpgPeter%20Hoogstrate.jpg

Permanente educatie

84 uur studiebelasting

Kosten

De cursusprijs voor de 9-daagse training bedraagt € 695,-.*
Literatuur die die bij de cursus wordt gebruikt en nog niet in uw bezit is dient u zelf aan te schaffen:


*Na de eerst trainingsdatum ontvangt u een factuur. Meer informatie over onze annuleringsregeling vindt u hier.

Vergoeding studiekosten

Kerkelijk werkers die langer dan 5 jaar werkzaam zijn en de voortgezette scholing volgen in het kader van de Permanente Educatie kunnen de training volgen in het kader van het studieverlof onder eigen regie. Studieactiviteiten binnen het studieverlof onder eigen regie dienen door kerkelijk werkers betaald te worden, waarbij zij bij de plaatselijke gemeente een beroep kunnen doen op de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ binnen de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’. Indien de studie in het kader van het aanvragen van een preekconsent wordt gevolgd, dienen de kosten geheel door de plaatselijke gemeenten vergoed te worden.

Kerkelijk werkers die nog geen 5 jaar werkzaam zijn en waarvoor de nascholing bestaat uit het mentoraat en de primaire nascholing, kunnen de training alleen in werktijd volgen en aanspraak maken op vergoeding van de kosten, indien zij de aanvullende training verplicht volgen in het kader van een aanvraag voor het preekconsent. In dat geval dienen de kosten eveneens geheel door de plaatselijke gemeente vergoed te worden.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Cursusdata voorjaar 2019:
De cursus vindt plaats op woensdagen

 • 23 januari
 • 6 februari  
 • 20 februari
 • 6 maart 
 • 27 maart
 • 10 april
 • 24 april
 • 8 mei

Tijd: 

9.30- 17.00 uur

Plaats:
Conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn.

Deze training is vol. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. De data voor de erstvolgende training worden op deze pagina bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Meer informatie

Terug naar overzicht