Trainingen Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie

  Introductie Geestelijke Begeleiding

  In deze cursus maak je kennis met de basiscompetenties van een geestelijke begeleider en leer je enkele werkvormen te gebruiken.

  Lichter leven met meditatie

  Deze cursus helpt mensen binnen en buiten de kerk met psychische of fysieke klachten meditatie te gebruiken om beter met hun klachten te kunnen omgaan.

  Meditatie en de geestelijke weg

  In deze cursus verken je de verschillende stadia van de geestelijke weg in de christelijke traditie naar aanleiding van het boek 'De innerlijke burcht' van Teresia van Avila.

  Verdiepingsdag meditatiebegeleiders

  Dit is een jaarlijkse bijeenkomst voor ervaren meditatiebegeleiders.

  Zorg voor de ziel

  De jaargang geeft inzicht in een aantal thema's van de geestelijke weg en verheldert hoe deze thema's in het eigen leven een rol spelen.

  Meditatie

  Deze cursus is voor mensen die christelijke meditatie willen leren beoefenen.

  Begeleiding van meditatie

  Deze training is voor mensen die zelf ervaring hebben met meditatie en die begeleiding willen geven aan meditatiegroepen.

  Leiding geven aan veranderingen

  Je kunt het eens zijn over veranderingen. Maar dingen echt anders doen is nog niet zo simpel. Hoe geef je nu op een goede manier leiding aan veranderingen.

  The undefended leader

  Niet verdedigend zijn als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.

  De gemeente als gezin

  De rabbijn Edwin Friedman begon de gemeente als een gezin met systemische gezinstherapie te behandelen. Dit leidt tot verrassende inzichten en mogelijjkheden.

  Jaargesprekken

  In deze cursus leer je wat er nodig is om een goed jaargesprek te voeren.

  Leiderschap met lef!

  Deze training heeft als doel de kwaliteit van het leidinggeven door de kerkenraad te verbeteren, waarbij ook persoonlijke motivatie aan bod komt.

  Nieuwe ambtsdragers

  In deze cursus ontwikkel je een duidelijke visie op het ambt en leer je onder andere over kerkordelijke regels en de verantwoordelijkheden van een ambtsdrager.

  Scriba

  Als scriba ben je de motor achter het bestuur van de plaatselijke gemeente. Hoe doe je dat?

  Liturgie

  In de cursus maken de deelnemers kennis met de basiselementen van liturgie. Zij verdiepen zich in de achtergronden, de betekenis en 'het geheim' van de liturgie.

  Lectorentraining

  Dit is een praktische training voor mensen die de rol van lector in de eredienst hebben, afkondigingen moeten doen of voorbeden moeten uitspreken.

  Aanvullende homiletische en liturgische vorming

  Deze cursus biedt de aanvullende homiletische en liturgische vorming die kerkelijk werkers nodig hebben voor een preekconsent.

  Presentatie voor voorgangers

  Deze trainining versterkt de presentatie van predikanten en kerkelijk werkers en vergroot het contact tussen spreker en toehoorder.

  Werkweek voor liturgie en kerkmuziek

  De werkweek in 2017 vond plaats in juli j.l.. Heronder is nog informatie daarover beschikbaar. Informatie over de werkweek in 2018 volgt later op deze pagina.

   

  Jeugddiaconaat

  In deze training krijg je handvatten om met jeugddiaconaat aan de slag te gaan.

  Kinderwerk

  In deze training leer je kinderen op een inspirerende manier te begeleiden.

  Jeugdpastoraat

  In deze training leer je hoe je jeugdpastoraat een plek geeft en hoe je ervoor zorgt dat persoonlijke aandacht voor kinderen en jongeren hoog in het vaandel blijft staan.

  Geloven en vieren met peuters en kleuters

  In deze training leer je hoe je geloofsopvoeding en vieringen vormgeeft in de kerk met jongere kinderen.

  Geloofsopvoeding

  Tijdens deze training ga je met andere ouders in gesprek over geloof, je eigen geloofsopvoeding en krijg je handvatten over geloof delen en communicatie met je kind.

  Tienerwerk

  In deze training leer je hoe je het geloof op een aansprekende manier over kunt brengen op jongeren.

  Catechese

  In deze training leer je hoe je je als catecheet blijvend kunt ontwikkelen.

  Actieve werkvormen

  In deze training maak je kennis met actieve en creatieve werkvormen en leer je die inzetten in je jeugdgroep.

  Jeugdambtsdragers

  In deze training leer je hoe je als jeugdouderling of jeugddiaken omgaat met alle uitdagingen die op je afkomen in het jeugdwerk en er niet in verstrikt raakt. Ook leer je hoe je vrijwilligers...

  OriŽntatie Zorgzame Kerk

  In deze workshop leer je meer over hoe je een zorgzame gemeente kunt zijn. Met als vier pijlers Kerk als Schakel, Kerk als Knooppunt voor Levensvragen, Zorgmaatje en Kerk als Lobby.

  Diaconaat en armoede in Nederland

  Armoede is in Nederland een breed maatschappelijk probleem. Diaconieën willen graag iets doen. Maar hoe?

  Kerk en vluchtelingen

  Deze cursus wil bijdragen aan toerusting van kerken bij de Bijbelse opdracht om het op te nemen voor gemarginaliseerde vluchtelingen.

  Diaconaat

  Deze training helpt je om een waardevolle bijdrage te leveren aan het diaconaat in de eigen gemeente.

  Diakenen

  Deze cursus gaat in op de vraag wat diakonaat is en wat de taken en rollen van diakenen zijn.

  Toerusting Michacursus

  De workshop heeft als doel de noodzakelijke voorbereiding te bieden aan cursusleiders die plaatselijk een Michacursus willen opzetten.

  Nieuwe wegen in het pastoraat

  In deze cursus verken je de betekenis van pastoraat in deze tijd, ontwikkel je nieuwe vormen en ontwikkel je nieuw pastoraal beleid.

  Pastoraat

  In deze training ontwikkel je als deelnemer een visie op pastoraat en krijg je handvatten voor de praktijk van het pastorale werk.

  Ouderlingen

  Deze cursus geeft je zicht op wat het ambt van ouderling inhoudt.

  Pastoraal gesprek

  In deze cursus leer je meer over het voeren van een pastoraal gesprek.

  Psychopastoraat

  Deze cursus helpt je om pastorale steun te geven aan mensen met psychische problemen.

  Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

  Deze cursus richt zich op alle aspecten van de uitvaartdienst.

  Begeleiden van Rouwgroepen

  In deze cursus krijg je handvaten om begeleider van een rouwgroep te zijn.

  Beroepingswerk introductie

  In deze introductiecursus leer je hoe je het beroepingswerk zo goed mogelijk kunt organiseren. Wat daarbij de taken zijn van de kerkenraad, de beroepingscommissie en de gemeente.

  ...

  Beroepingswerk voor commisssies

  Deelnemers leren de rol en taken van de beroepingscommissie kennen en weten wat er van hen wordt verwacht.

  Beroepingswerk voor kerkenraden

  In deze training leren de deelnemers de taken van het beroepingswerk samen met anderen uit te voeren.

  Hoe presenteer ik me in het beroepingswerk

  In deze training voor predikanten komen de verschillende onderdelen aan de orde van een beroepingsprocedure, zoals het schrijven van een brief, het opstellen van een actueel CV, de eerste indruk...

  Training voor Mentoren

  Training voor mentoren die op dit moment beginnende predikanten of kerkelijk werkers begeleiden of dat binnenkort gaan doen.