Over Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geÔnteresseerden

Theologie die iets te zeggen heeft

In theologie gaat het om God en om mensen. Om vertrouwen en ontmoeten. Over nieuw leven, hoop, toekomst en liefde. Theologie is ook een kring van mensen, samen lezen, samen zoeken, vragen stellen, samen studeren en leren. Theologie die ons iets te zeggen heeft.

Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG)

TVG is bestemd voor iedereen die zich wil verdiepen in geloven, theologie en zingeving. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de bronnen van het christelijke geloof. Voor iedereen die dieper wil na denken over de vraagstukken van het geloof, de kerk en de samenleving en die verbreding van kennis zoekt.

Voor iedereen die geboeid is door de zoektocht naar inspiratie voor zijn eigen persoonlijke leven. En voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn taak en verantwoordelijkheid voor de kerk en de samenleving. Er bestaan geen toelatings-voorwaarden, wat betreft lidmaatschap van de kerk, noch wat betreft het genoten onderwijs.

Opzet van de cursus

De cursus duurt drie jaar. De cursus vindt plaats gedurende het schooljaar en begint meestal in september. De cursus bestaat uit minimaal 60 uur per jaar en wordt meestal ’s avonds gegeven, maar in enkele gevallen ook overdag.

Inhoud van de cursus

Theologie omvat diverse vakken, elk met hun eigen inhoud en methode. Deze verscheidenheid maakt theologie verrassend en boeiend. In de cursus komen jaarlijks zes basisvakken aan bod:

  • Oude Testament
  • Nieuwe Testament
  • Kerkgeschiedenis
  • Dogmatiek/geloofsvragen
  • Ethiek
  • Praktische Theologie, bestaande uit de deelvakken Liturgie, Diaconaat en Pastoraat 

Van al deze vakken is basisstudiemateriaal beschikbaar. Onder leerplan staat nadere informatie over de inhoud van deze vakken.

Daarnaast worden door de meeste TVG-cursusplaatsen extra vakken aan het programma toegevoegd, zoals: spiritualiteit, filosofie, Jodendom, gemeenteopbouw, wereldgodsdiensten, niet-westerse theologie en feministische theologie.

Organisatie en Nieuwsbrief 

De cursus TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden is ontstaan vanuit een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland.

De plaatselijke cursusleiding is verantwoordelijk voor de invulling van de plaatselijke TVG-cursussen. Voor nadere informatie per cursusplaats zie cursusplaatsen. Daar staan ook adressen waar u zich kunt opgeven voor een cursus.

Een maal per jaar wordt een Landelijke Contactdag TVG georganiseerd voor cursusleiders en secretariaten ter uitwisseling van zaken die voor de cursusplaatsen van belang zijn. Deze dag wordt georganiseerd door een Ondersteuningscommissie TVG. Deze Ondersteuningscommissie geeft bovendien de nieuwsbrief In Vorm uit en fungeert als contactpersoon naar het Protestants Landelijk Dienstencentrum (Ondersteuning Gemeenten).

Deskundige en betrokken docenten

De docenten zijn predikanten, kerkelijk werkers en docenten, die gespecialiseerd zijn in het vak dat zij verzorgen. Zij maken daarbij gebruik van de lesmodulen beschikbaar gesteld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum of van eigen lesmaterialen. Aan het einde van de cursus beschikt u over een rijk theologisch naslagwerk.

Enthousiaste medecursisten

U volgt de cursus met een groep enthousiaste medecursisten. In de lessen is er ruime gelegenheid voor gesprek en ontmoeting.

Altijd in de buurt

De cursus  wordt op negentien plaatsen in Nederland gegeven.  Kijk voor een cursusplaats bij u in de buurt onder cursusplaatsen.

Certificaat

Alle cursisten ontvangen aan het einde van de cursus een deelnamecertificaat.

Kosten

Dankzij de vrijwillige inzet van de docenten worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Per jaar betaalt u tussen de € 135,00 en € 290,00 afhankelijk van de cursusplaats. Echtparen krijgen vaak korting. De verschillen ontstaan door verschil in huur van de accommodatie, verschil in duur van de cursus e.d.