Het Toerustingscentrum

Cursisten gezocht voor testen van training!

U kon zich opgeven tot 1 februari 2018. Wij hebben in middels voldoende kandidaten. U kunt hieronder de informatie nog terug lezen over de digitale cursusontwikkeling bij het PCTE

Altijd al willen meewerken aan de ontwikkeling van lesmateriaal? Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie is op zoek naar mensen die een training willen uittesten! Deze trainingen worden online of blended aangeboden. Als tester kunt u kosteloos deelnemen aan één van beide nieuwe vormen van leren.

Achtergrond
Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) ontwikkelt momenteel trainingen die op een andere manier worden aangeboden dan gebruikelijk. Het gaat om een E-learning die individueel gevolgd kan worden en een ‘blended’ training' met groepsbijeenkomsten en E-learning samen. De trainingen waar het om gaat zijn de training “Nieuwe ambtsdragers” en de training “Pastorale gesprekken”.

Wie zoeken we
De ontwikkeling van online leervormen is nieuw voor het PCTE en graag willen we dan ook deze E-learning en blended training in april 2018 testen met eindgebruikers. Daarvoor zijn we op zoek naar mensen die de E-learning en/of blended training willen volgen en na afloop hun ervaring met ons willen delen. Het volgen van de individuele E-learning gaat om 2 à 3 uur. De blended training beslaat 2 fysieke bijeenkomsten van 2,5 uur en tussentijdse online opdrachten.

Wat is een E-learning en blended training 'Nieuwe Ambtsdragers' en 'Pastorale gesprekken'
De E-learning is een online cursus die ingaat op verschillende onderwerpen die met pastoraat en ambtsdragers te maken hebben. Bij Pastoraat gaat het over vragen als: Wat is een goed pastoraal gesprek? Wat komt er kijken bij het maken van een afspraak? Hoe verdiep ik een gesprek? Bij de training Nieuwe ambtsdragers gaat het om onderwerpen voor beginnende ambtsdragers zoals de structuur van de kerk, het samenwerken in de kerkenraad, het maken van beleid en allerlei zaken waar je mee te maken krijgt als je start met je nieuwe taak.

De E-learning van beide trainingen maakt gebruik van afwisselende en diverse leermiddelen, zoals meerkeuzevragen, filmpjes, stellingen, en bestaat uit vier onderdelen.

De blended training bestaat zowel uit online leerstof als uit twee groepsbijeenkomsten. De groepsbijeenkomsten bieden ruimte voor verdieping, interactie, reflectie en het vergroten van vaardigheden. Voorafgaand aan de bijeenkomsten dienen twee modules van de e-learning gevolgd te zijn. De blended trainingen worden aangeboden in verschillende regio’s en worden vastgesteld op basis van de aanmeldingen. Als u zich met minimaal zes personen uit een gemeente aanmeldt, kan de training ook plaatselijk worden aangeboden.

Waarom online leren?
Het online leren in de E-learning en de blended training biedt de mogelijkheid om zelfstandig en op een zelfgekozen tijdstip en locatie de digitaal aangeboden leerstof eigen te maken. Dat kan een voordeel zijn voor wie weinig gelegenheid of tijd heeft om een training met een groep te volgen én toch wil leren.

Testers gezocht voor maart 2018
Wilt u meewerken aan deze ontwikkelingen bij het PCTE en wilt u kennismaken met een nieuwe vorm van leren, meldt u dan aan voor de testfase van de E-learning of blended training door een email te sturen aan:

  • Teunie van de Water, t.vandewater@protestantsekerk.nl (training Pastorale gesprekken)
  • Ida van Aller, i.vanaller@protestantsekerk.nl (training Nieuwe ambtsdragers)

    * Geeft u daarbij S.V.P. aan of u kiest voor de E-learning of de Blended training. U kunt zich inschrijven tót 1 februari 2018. Wij hebben inmiddels voldoende kandidaten

Bij hen kunt u ook terecht voor meer informatie. Aan deelname in de testfase zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij van u om mee te werken aan een evaluatie achteraf, zodat we met uw opmerkingen de E-learning en/of training kunnen optimaliseren.

Meer over de PCTE

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) is er om deze vrijwilligers en professionals te ondersteunen in hun werk en te helpen groeien in hun taak. Wij doen dat vanuit het motto: Leren, daar groei je van! Voor ons is ‘groeien in je taak’ nauw verbonden met ‘groeien in je gelovig menszijn’. Omdat wij geloven dat leren in de kerk ten diepste verbonden is met ‘leerling zijn’; een levenslange leerweg van groei in het voetspoor van Jezus Christus.

Wat doet het PCTE?
Zoals de naam al zegt is het PCTE er voor de ‘toerusting en educatie’ van vrijwilligers en professionals in de kerk. Voor ons komen die woorden samen in het begrip ‘training’. Onze trainingen op allerlei terreinen van het kerkenwerk bieden je de mogelijkheid om te investeren in je bewustwording, kennis en vaardigheden op voor jou relevante thema’s en taakgebieden. Het animatiefilmpje hierboven laat zien en horen hoe dat werkt en wat het effect daarvan is.

Nieuwe vormen van leren
Het PCTE speelt in op veranderingen in onze samenleving als het gaat om hoe mensen leren. De traditionele benadering van een cursus of training van een aantal bijeenkomsten op locatie werkt niet meer voor iedereen. We zijn daarom – samen met andere onderdelen van de Dienstenorganisatie – aan het experimenteren met nieuwe vormen van leren, zoals e-learning, webinars en leergemeenschappen. Dit soort nieuwe leervormen zullen we meer gaan integreren in ons aanbod van toerusting.

Waarom toerusting?
In de Kerkorde van de Protestantse Kerk wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het belang van het voortdurend leren van de gemeente: “De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn. De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet. “ De nota Kerk 2025; waar een Woord is, is een weg verwoordt de agenda van de kerk met de vraag: “Waar is training, toerusting en coaching nodig waarmee een bijdrage gegeven kan worden aan nieuwe vitaliteit en nieuwe bezieling?” In het leren van de gemeente van de gemeente is dus ook de training van vrijwilligers en professionals begrepen. Die kunnen daardoor op hun beurt de gemeente helpen om al lerend te groeien.