Missionaire specialisatie

Tweejarige Missionaire specialisatie voor predikanten en kerkelijk werkers

Inhoudsopgave


Start Nieuwe Opleiding: september 2018!
Op 10 september 2018 start een nieuwe tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het lesrooster is op dit moment nog niet definitief. Zodra de data bekend zijn publiceren wij deze op deze pagina's. Er is plaats voor 18 deelnemers. 

De opleiding leidt predikanten en kerkelijk werkers op tot inspirerende, missionaire voorgangers. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan een breed scala van competenties van missionair, verbindend, communicatief en agogische aard en er is veel aandacht voor de eigen context. Van de eigen kerkenraad wordt betrokkenheid en een (beperkte) deelname gevraagd. 

Doel van de specialisatie is om predikanten en kerkelijk werkers op te leiden tot voorgangers die: 

  • in staat zijn om inspirerend en adequaat leiding te geven aan een missionaire veranderingsproces binnen de context van hun werk, inclusief het mogelijk vormen van een pioniersplek (een nieuwe en experimentele vorm van gemeente-zijn, zie ook Missionair pionieren.

  • in staat zijn de eigen geloofstraditie met anderen – met name hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn - te communiceren en uit te dragen;

  • het vermogen hebben om op een open en uitnodigende, ondernemende en pro-actieve wijze aanwezig zijn in de samenleving, ook in een cross-culturele context. 

Inhoud en opzet 

De aandacht voor de missionaire roeping van de gemeente is de laatste jaren binnen de Protestantse Kerk toegenomen. De beide synoderapporten ‘Leren leven van de verwondering’ en ‘De hartslag van het leven’ vragen aandacht voor de opdracht die de kerk in de wereld heeft: het Evangelie delen met hen die de boodschap ervan niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Wat betekent dit voor predikanten en kerkelijk werkers? Wat betekent dat aan leiderschap? ‘De predikant is voortrekker als het gaat om het missionaire werk in de gemeente ‘luidde een stelling tijdens de eerste missionaire ronde, georganiseerd vanuit de programmalijn ‘Missionair Werk & Kerkgroei’. Predikanten zijn niet altijd in staat om deze rol op zich te nemen. Bovendien vraagt onze cultuur en context om het gaan van nieuwe wegen, die niet zomaar gevonden zijn.

Deze missionaire specialisatie ondersteunt predikanten en kerkelijk werkers in hun missionaire roeping en taak. Daarbij gaat het niet alleen om het verwerven van kennis, maar ook om de ontwikkeling van vaardigheden en groei in de eigen houding en spiritualiteit en geloof. De eigen werksituatie in de gemeente wordt bij de opleiding betrokken en is oefenruimte. Dat veronderstelt dat de kerkenraad van harte achter deelname van de predikant of kerkelijk werker aan deze specialisatie staat. Van (een deel van) de kerkenraad wordt betrokkenheid en inzet verwacht, o.a. door het volgen van een aantal trainingsdagen. 

In de specialisatie worden de volgende onderwijsactiviteiten ingezet: studiedagen, studiereis naar Engeland, intervisie, filmbespreking, werkplekbezoeken en retraitemomenten. Verder worden er practicumopdrachten gegeven waaronder een literatuurstudie, het schrijven van een column/essay, het voeren van 360 graden feedbackgesprekken, het voeren van start- midden en eindreflectie en het verzorgen van een eindpresentatie over de eigen missionaire ontwikkeling en contextualisatie. 

In de specialisatie worden uiteenlopende onderwerpen behandeld. Aan de orde komen o.m. de relatie kerk/geloof en de wereld, zendingsgeschiedenis, missionaire stromingen in de theologie, ecclesiologie, pionieren in een nieuwe context, Fresh Expressions of Church, discipelschap, missionair bijbellezen, bekering, geestelijke begeleiding, missional imagination, out of the box denken, contextanalyse en hermeneutiek van de context, post-christendom, doelgroepen (‘mentality milieus’) en doelgroepenbeleid, cultuur en kunst, secularisatie en nieuwe religiositeit, leiding geven aan veranderingsprocessen, apologetiek: waarde en beperkingen/ bezwaren, missionair preken, communicatie en presentatie, migrantenkerken, interreligieuze dialoog en taal/interculturele communicatie. 

Docenten

De specialisatie wordt verzorgd door een afwisselend team van protestantse theologen, universitaire docenten van o.m. de PThU en de VU en diverse experts uit binnen- en buitenland vanuit verschillende disciplines. De studiebegeleiding wordt verzorgd door mevrouw N. Dijkstra en de heer W. van der Hoeven.

Lesrooster

Voorlopig lesrooster Opleiding 2018-2020 ,1e jaar 

2018:

Lesdag 1 ma 10 september
Lesdag 2 ma 24 september
Lesdag 3 di 25 september
Lesdag 4 ma 8 oktober
Lesdag 5 ma 29 oktober
Lesdag 6 di 30 oktober
Studiereis 16-19 november (Londen)
Lesdag 7 ma 10 december 


2019:

Lesdag 8 vrijdag 11 januari
Lesdag 9 zaterdag 12 januari *
Lesdag 10 ma 28 januari
Lesdag 11 ma 11 februari
Lesdag 12 ma 18 maart
Lesdag 13 di 19 maart
Lesdag 14 ma 8 april
Lesdag 15 ma 13 mei
Lesdag 16 ma 17 juni
Lesdag 17 di 19 juni 

*= deel van de kerkenraad of vertegenwoordiging uit gemeente aanwezig.

Soort activiteit

Tweejarige opleiding tot versterking van missionair predikantschap/leiderschap die in het kader van Permanente Educatie gevolgd kan worden. De opleiding bestaat uit 37 lesdagen verspreid over de periode september 2018 tot juni 2020 en een vierdaagse studiereis naar Engeland in november 2018 (Fresh Expressions of Churches).

Doelgroep

Protestantse predikanten en kerkelijk werkers met minimaal twee jaar ervaring in een plaatselijke gemeente; op het moment van deelname minimaal 20 uur per week actief in gemeentewerk.

Aantal deelnemers

Minimaal 15 en maximaal 18 deelnemers.

Permanente Educatie

Geeft volledig vrijstelling voor één educatiecyclus 

>Meer over de Permanente Educatie

Toelatingscriteria

De volgende toelatingscriteria zijn van toepassing:

  • Afgeronde HBO dan wel universitaire opleiding theologie
  • Minimaal twee jaar ervaring als predikant of kerkelijk werker
  • Op moment van deelname aan de opleiding minimaal 20 uur per week actief in gemeentewerk
  • Commitment van de kerkenraad voor de specialisatie: de kerkenraad staat achter deelname aan de specialisatie en is betrokken participant
  • Positief advies van de opleidingscommissie op basis van een assessment.

Kosten 2018-2020

De kosten van de missionaire specialisatie zijn voor 2018-2020 vastgesteld op €7.000 euro per deelnemer. Dat is inclusief de  vierdaagse studiereis naar Engeland, overnachtingen op Hydepark tijdens de tweedaagsen en de maaltijden. In het kader van de Permanente Educatie kan een vergoeding van een deel van de studiekosten worden aangevraagd. Ook zijn er particuliere fondsen beschikbaar waar aanvullende subsidies kunnen worden gevraagd. Facturatie vindt plaats na definitieve inschrijving en vindt plaats in vier termijnen.

Zie ook Studiekosten specialisaties.

Zie ook Annuleringsregeling /Annuleringskosten bij deelnemerskosten van meer dan € 40,-

Aanmelden assessmentgesprek

Een assessmentgesprek van ongeveer 1 uur maakt onderdeel uit van de aanmeldingsprocedure. Uw motivatie voor de opleiding staat hierin centraal. Na dit gesprek krijgt u bericht van de opleidingscommissie of uw deelname definitief is.

De aanmelding voor de Opleiding 2018-2020 is gesloten

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de missionaire specialisatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl ter attentie van Ida van Aller.

De missionaire specialisatie is een samenwerkingsactiviteit tussen Missionair Werk & Kerkgroei en het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie met medewerking van een breed palet van docenten onder andere van de PThU.