Moderamen

De synode kent een dagelijks bestuur, het zogenoemde moderamen, dat belast is met de dagelijkse leiding van het synodewerk.

Dit moderamen telt vijf leden en vergadert in principe eens in de twee weken in het Protestantse Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Het moderamen bereidt de synodevergaderingen voor, stelt de agenda vast en leidt de vergaderingen. Verder vertegenwoordigt het moderamen de Protestantse Kerk bij de Raad van Kerken in Nederland, bij officiële gelegenheden van zusterkerken, bij internationale oecumenische organisaties en bij de overheid en maatschappelijke organisaties.

Samenstelling moderamen

Het moderamen kent een scriba (ambtelijk secretaris). De scriba wordt voor een termijn van vijf jaar benoemd uit de dienstdoende predikanten van de kerk. De preses en de eerste assessor (vice-preses) worden voor een termijn van vier jaar gekozen door de generale synode gekozen uit de leden van de synode. De preses (voorzitter) leidt de synodevergaderingen. Bij zijn afwezigheid is die taak voorbehouden aan de vice-preses (eerste assessor). 

In principe hoeft bij het kiezen van synodeleden in het moderamen niet gekeken te worden van welke gemeente (protestants, hervormd, gereformeerd of luthers) de leden lid zijn. Wel is het streven het moderamen een goede afspiegeling te laten zijn van de generale synode. Volgens de kerkorde kunnen preses en vice-preses diaken, ouderling of predikant zijn. Wel moet óf de preses óf de vice-preses predikant zijn.  

Ds. Karin van den Broeke - preses  

Karin van den Broeke (1963) studeerde rechtsgeleerdheid (propaedeuse) en daarna theologie (doctoraal) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is sinds 2008 als predikant verbonden aan de protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk, en sinds 2013 ook aan de protestantse gemeente te Kats-Kortgene. Zij is o.a. lid van de classicale ZWO-commissie van de classis Goes, lid van de WMO-raad van de gemeente Noord-Beveland en oprichter en voorzitter van de stichting Jongeren4Jongeren. 

Dr. René de Reuver - scriba

René de Reuver (1959) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 2008 was hij predikant van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk. Hiervoor was hij predikant in Sebaldeburen (Gr.) en Boskoop. In 2004 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de theologische waarde van kerkelijke eenheid en verscheidenheid. In 2012 verscheen zijn boek ‘Anders Verder’ over missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving.

Jeannette Galjaard - diaken (eerste assessor) 

Jeannette Galjaard (1953) is werkzaam geweest als docent Nederlands, directiesecretaris en beleidsmedewerker in de ouderenzorg, tekstredacteur en tekstschrijver.

Galjaard is diaken en afgevaardigde van de classis Peel en Kempenland. Ze was eerder ouderling, ouderling-kerkrentmeester en scriba van twee wijkkerkenraden en van de Algemene Kerkenraad in Eindhoven. Ook was zij o.a. lid van de Provinciale Commissie Vorming en Toerusting Noord-Brabant en Limburg en secretaris van de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Noord-Brabant en Limburg.

Galjaard studeerde af in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Mr. Max van der Klooster - ouderling-kerkrentmeester

Max van der Klooster (1956) is hoofd van de afdeling Juridisch Advies van het Rijksvastgoedbedrijf. 

Van der Klooster is ouderling-kerkrentmeester en afgevaardigde van de classis Dordrecht. In Dordrecht was hij tot 2015 voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Hij was lid van het generaal college voor het opzicht en is lid van de commissie orgelzaken van de VKB.

Van der Klooster studeerde af aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam in privaatrecht, staats- en bestuursrecht. Daarbij specialiseerde hij zich in het bouwrecht. 

Adrie Bijl - Ouderling

Adrie Bijl is werkzaam geweest in verschillende financiële functies bij de GGD. Bijl is ouderling en afgevaardigde van de classis Ede. Bijl is momenteel scriba van de wijkkerkenraad Sionkerkgemeente Ede. Hij was eerder jeugdouderling en evangelisatieouderling. Bovendien heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld: bij hervormde scholen, commissie Woord en Daad en zorginstelling Bethanië.