Moderamen

De synode kent een dagelijks bestuur, het zogenoemde moderamen, dat belast is met de dagelijkse leiding van het synodewerk.

Dit moderamen telt vijf leden en vergadert in principe eens in de twee weken in het Protestantse Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Het moderamen bereidt de synodevergaderingen voor, stelt de agenda vast en leidt de vergaderingen. Verder vertegenwoordigt het moderamen de Protestantse Kerk bij de Raad van Kerken in Nederland, bij officiële gelegenheden van zusterkerken, bij internationale oecumenische organisaties en bij de overheid en maatschappelijke organisaties.

Samenstelling moderamen

Het moderamen kent een scriba (ambtelijk secretaris). De scriba wordt voor een termijn van vijf jaar benoemd uit de dienstdoende predikanten van de kerk. De preses en de eerste assessor (vice-preses) worden ook voor een termijn van vijf jaar gekozen door de generale synode gekozen uit de leden van de synode. De preses (voorzitter) leidt de synodevergaderingen. Bij zijn afwezigheid is die taak voorbehouden aan de vice-preses (eerste assessor). 

In principe hoeft bij het kiezen van synodeleden in het moderamen niet gekeken te worden van welke gemeente (protestants, hervormd, gereformeerd of luthers) de leden lid zijn. Wel is het streven het moderamen een goede afspiegeling te laten zijn van de generale synode. Volgens de kerkorde kunnen preses en vice-preses diaken, ouderling of predikant zijn. Wel moet óf de preses óf de vice-preses predikant zijn.  

Ds. Saskia van Meggelen - preses  

Van Meggelen (1967) is predikant van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor is zij predikant geweest in Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Van Meggelen studeerde theologie aan de TUA-Apeldoorn (CGK) en de ThUK te Kampen. Ze is afgestudeerd in Kerkrecht, Systematische Theologie en Nieuwe Testament.

Van Meggelen bekleedde diverse bestuurlijke functies: ze is lid CIO-M (Contactorgaan in overheidszaken militairen), lid van Kerk & Krijgsmacht, bestuurslid Seminarium Bond Vrije Evangelische Gemeenten, lid regiowerkgroep Vacare en kerkvisitator Brabant/Zuid-Limburg.

Dr. René de Reuver - scriba

René de Reuver (1959) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 2008 was hij predikant van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk. Hiervoor was hij predikant in Sebaldeburen (Gr.) en Boskoop. In 2004 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de theologische waarde van kerkelijke eenheid en verscheidenheid. In 2012 verscheen zijn boek ‘Anders Verder’ over missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving.

Jeannette Galjaard - diaken (eerste assessor) 

Jeannette Galjaard (1953) is werkzaam geweest als docent Nederlands, directiesecretaris en beleidsmedewerker in de ouderenzorg, tekstredacteur en tekstschrijver.

Galjaard is diaken en afgevaardigde van de classis Peel en Kempenland. Ze was eerder ouderling, ouderling-kerkrentmeester en scriba van twee wijkkerkenraden en van de Algemene Kerkenraad in Eindhoven. Ook was zij o.a. lid van de Provinciale Commissie Vorming en Toerusting Noord-Brabant en Limburg en secretaris van de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Noord-Brabant en Limburg.

Galjaard studeerde af in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Mr. Max van der Klooster - ouderling-kerkrentmeester

Max van der Klooster (1956) is hoofd van de afdeling Juridisch Advies van het Rijksvastgoedbedrijf. 

Van der Klooster is ouderling-kerkrentmeester en afgevaardigde van de classis Dordrecht. In Dordrecht was hij tot 2015 voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Hij was lid van het generaal college voor het opzicht en is lid van de commissie orgelzaken van de VKB.

Van der Klooster studeerde af aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam in privaatrecht, staats- en bestuursrecht. Daarbij specialiseerde hij zich in het bouwrecht. 

Yke Luinenburg - Ouderling

Yke Luinenburg is o.a. werkzaam geweest als docent godsdienst en schoolpastor. Luinenburg is ouderling en afgevaardigde van de classis Westerkwartier. Hij is momenteel voorzitter van de kerkenraad van de hervormde gemeente Zuidhorn. Daarnaast beheert hij de website van deze gemeente en is hij dirigent van de cantorij. Luinenburg is sinds 2014 lid van de generale synode.