Commissie preekconsenten

De Commissie Preekconsenten (CP) van de kleine synode beoordeelt of een kerkelijk werker (KW), een predikant in opleiding of iemand die de kerkelijke opleiding heeft afgerond, maar geen colloquim heeft gedaan, in aanmerking komt voor een preekconsent. Formeel heet dit ‘de bevoegdheid om kerkdiensten te leiden in gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland’. Zie artikel 1 van de Generale Regeling Preekconsent als bedoeld in ordinantie 5-5-2.

Preekconsent kerkelijk werker

Een kerkenraad kan voor een KW een preekconsent aanvragen. Er zijn daarvoor een aantal voorwaarden:

  • De kerkenraad moet eerst de goedkeuring vragen van het breed moderamen van de classicale vergadering, die onder meer beoordeelt of dit preekconsent echt nodig is. De criteria daarvoor zijn het getalscriterium (zijn er te weinig predikanten in deze classis) en het pastoraal criterium (is de KW als pastor en gemeenteopbouwer herkenbaar in de kerkdienst).
  • De KW dient een door de kerk aangewezen of erkende HBO-opleiding gevolgd en voltooid te hebben en ingeschreven te staan in het register van kerkelijk werkers.
  • de KW moet de cursus ‘Homiletische en Liturgische vorming’ van het Protestantse Centrum voor Toerusting en Educatie op Hydepark in Doorn gevolgd en voltooid hebben, dan wel hiervoor ingeschreven staan.

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, stuurt het breed moderamen van de classicale vergadering het verzoek – voorzien van haar advies en een mededeling met betrekking tot de wijze waarop is voorzien in supervisie – door aan de CP.

Bij een eerste aanvraag nodigt de CP de KW uit voor een gesprek met twee leden van deze commissie. Hij/zij levert van te voren een volledige orde van dienst in, bestaande uit alle liturgische rubrieken, gesproken teksten, liederen, gebeden, lezingen en preek, en andere gegevens die een indruk geven van deze dienst.
Bij de beoordeling van de aanvraag hanteert de commissie naast de kerkordelijke regels ook een aantal homiletische en liturgische criteria. Deze zijn:

  • Wat is de plek van deze dienst in het liturgisch jaar, en waarom zo?
  • Wat is de bedoeling van de voorganger met deze dienst, en is er samenhang van dit doel met de liederen, lezing(en) , preek en gebeden?
  • Hoe gaat de prediker om met wat de bijbeltekst zegt?
  • Hoe gaat de prediker om met wat er theologisch gebeurt, en op het spel staat?
  • Doet de prediker recht aan de hoorder?
  • Op welke wijze is de voorganger zelf aanwezig in preek en gebeden?

Na het gesprek formuleert de commissie voor de kleine synode een advies over het verlenen van het preekconsent. De kleine synode verleent het preekconsent en vraagt de KW ten overstaan van het breed moderamen van de classicale vergadering, of de predikant in opleiding ten overstaan van de CP, de belofte af te leggen.
Zie hiervoor de Generale Regeling Preekconsent.

Het preekconsent voor een KW wordt de eerste keer verleend voor twee jaar, daarna telkens voor periodes van vier jaar. Hiervoor moet opnieuw het bovenstaande materiaal worden ingeleverd. Dat geldt ook als de KW verandert van gemeente of classis.

Preekconsent predikant in opleiding

Een student theologie kan een preekconsent krijgen om in gemeenten voor te gaan, als onderdeel van de opleiding tot predikant. Voorwaarden daarvoor zijn dat hij of zij belijdend lid is, predikant wil worden, en de predikantenopleiding aan de PThU volgt. Ook moet de student theologie naar het oordeel van de betrokken hoogleraren en docenten voldoende homiletische en liturgische bekwaamheid hebben.
Het preekconsent wordt verleend voor twee jaar, met mogelijkheid van verlenging. Het preekconsent vervalt wanneer de predikant in opleiding uiteindelijk niet wordt toegelaten tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk.

Preekconsent voor wie de kerkelijke opleiding heeft afgerond

Ook aan wie met goed gevolg de predikantenopleiding aan de PThU heeft afgerond, maar nog geen toelating tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk heeft gevraagd, kan een preekconsent worden verleend.
Bij de eerste aanvraag van het preekconsent wordt een gesprek gevoerd met twee leden van de commissie preekconsenten, o.a. over een orde van dienst en een preek. Ook moet de classicale vergadering een 'verklaring van wenselijkheid' afgeven. Het preekconsent wordt voor vier jaar verleend; hiervoor moeten opnieuw een preek en orde van dienst worden ingeleverd.

Overige informatie m.b.t. preekconsent

> Download hier de informatie voor supervisoren van kerkelijk werkers met preekconsent (pdf).

> Download hier de samenvatting van de procedures om een preekconsent aan te vragen (pdf).

> Contact: commissie preekconsenten via Juridische Zaken, M. Plugge: m.plugge@protestantsekerk.nl of (030) 880 1424 (di en do).