Subsidie uit de Solidariteitskas

De meeste gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn goed in staat de eigen broek op te houden. Maar soms lukt dat niet en is hulp nodig. Als een gemeente een noodzakelijke voorziening niet zelf kan realiseren, kan een subsidie uit de Solidariteitskas wellicht een deel van de oplossing zijn.

Voorwaarden

Aan de toekenning van subsidie zijn voorwaarden verbonden. Aan het goed uit kunnen voeren van de kerntaken in de gemeente – zoals pastoraat, diaconaat en missionaire activiteiten – wordt groot belang gehecht. Daarnaast ligt de focus op de toekomstgerichtheid en de vitaliteit van de gemeente.

Voorbeelden

Samenwerking tussen gemeenten is belangrijk voor de toekomstkansen van gemeenten. In de regio De Kempen, onder Eindhoven, werken zes protestantse gemeenten op steeds meer vlakken samen. Een stimuleringsbijdrage uit de Solidariteitskas maakte begeleiding in onder meer visievorming en daadwerkelijk samenwerken mogelijk.

De hervormde gemeente Bergentheim deed een beroep op de Solidariteitskas voor noodzakelijk groot onderhoud aan dak en klokkentoren. Ze kreeg een subsidie onder de voorwaarde dat ze ook een revitaliseringsplan op zou stellen, nodig om een vitale gemeente te worden. Dat plan kwam er, en vervolgens de subsidie voor het onderhoud.

Aanvragen

De gemeente (college van kerkrentmeesters) vraagt om subsidie door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de Commissie Steunverlening, p/a Bureau Steunverlening Protestantse Kerk, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

In de aanvraag staat een beknopte beschrijving van het project, het doel van het project, de verwachte kosten en de reden waarom de gemeente de kosten zelf niet kan betalen. Aan de hand van de aanvraag zal door Bureau Steunverlening bepaald worden of en welke informatie nog noodzakelijk is om de aanvraag verder in behandeling te nemen.