College voor de Visitatie (regionaal)

De vier regionale colleges visitatie bezoeken de gemeenten van de Protestantse Kerk: hoe geven zij gehoor aan hun roeping als kerk.

De kerkvisitatie is een onderdeel van het opzicht in de kerk en is te vinden in ordinantie 10 van de kerkorde. Het gaat bij visitatie om het opzicht over de gemeenten. De gemeenten zijn geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk en daarbij hoort het omzien naar elkaar.

Geestelijk leven van de gemeente

De visitatie richt zich allereerst op de vragen hoe het gesteld is met het geestelijk leven van de gemeente, hoe zij gehoor geeft aan haar roeping, en hoe ambten en diensten worden vervuld.

Ten minste een keer per vier jaar wordt elke gemeente bezocht door twee visitatoren. Na het bezoek wordt door hen gerapporteerd over wat zij hebben gehoord in de gesprekken. Zij kunnen in het verslag gevraagd en ongevraagd adviezen geven.

Samenvattingen van de verslagen worden gebruikt voor een vierjaarlijkse landelijke rapportage, die van invloed is op het beleid van de kerk en de dienstenorganisatie.

Buitengewone visitatie

Wanneer er spanningen in een gemeente of binnen haar kerkenraad optreden, kunnen visitatoren gevraagd of ongevraagd overgaan tot een buitengewone visitatie, waarin visitatoren bemiddelen door het voeren van overleg, geven van adviezen en eventuele aanbeveling van mediation.

Kerkorde

Voor meer informatie: zie Kerkorde en Ordinanties, Ord.10, ar. 1 t/m 5, blz. 59 en 60. Of raadpleeg de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen. Voor contactgegeven zie Classicaal-Regionaal Overlegorgaan (CRO). 

Rapport 'Een kritische waarneming'

De Protestantse Kerk in Nederland wordt geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen op geestelijk en maatschappelijk gebied, zoals de invloeden van individualisering en consumentisme; de toegenomen mondigheid en de kritische houding van kerkelijke gemeenten en hun kerkenraden; de mindere beleving van het deel uit maken als plaatselijke gemeente van het grotere geheel van de kerk; en de ervaring van velen, dat het bepaald niet meer vanzelfsprekend is om lid te zijn van een kerkgemeenschap. Deze ontwikkelingen maken het voor de kerk noodzakelijk om haar zienswijzen en werkmethoden kritisch te doordenken en waar nodig aan te passen. In het rapport 'Een kritische waarneming' worden deze ontwikkelingen beschreven.

>Contact: info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880.