College voor het Opzicht: regionaal en generaal

Het Regionaal College voor het Opzicht is het aanspreekpunt voor klachten over de belijdenis en wandel (het gedrag en de uitlatingen) van de individuele leden en ambtsdragers van de kerk.

Het opzicht over de leden van de gemeente is opgedragen aan het deel van de kerkenraad dat in de kerkorde het college van predikant(en) en ouderlingen wordt genoemd. Het opzicht over ambtsdragers en leden van de kerk die in een bediening zijn gesteld, en zij die bevoegd zijn om voor te gaan in de eredienst is opgedragen aan het regionaal college voor het opzicht (zie Ordinantie 10 artikelen 8-12, pagina 73).

Het regionaal college doet onderzoek naar iemands belijdenis en wandel:

 • wanneer een kerkenraad of breed moderamen van een classicale vergadering of synode dit verzoekt
 • feiten en omstandigheden het college ter kennis zijn gekomen, meestal wanneer iemand een klacht indient.  

Kerkelijke tucht

Indien het plaatselijke of regionaal college tot de conclusie komt dat iemand zich schuldig maakt aan een onchristelijke belijdenis of levenswandel of aan een andere wijze van verstoren van de orde in heet leven en werken van de kerk, kan het college overgaan tot de toepassing van de middelen van kerkelijke tucht:

 • terechtwijzing
 • vermaning
 • ernstige vermaning t.a.v. het avondmaal
 • schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd t.a.v. het kiesrecht.

Indien een plaatselijk college wil overgaan tot toepassing van een middel van tucht, dan moet het eerst het regionaal college hierover horen.

Veronachtzaming of ambtsmisbruik

Wanneer het regionaal college na onderzoek concludeert dat een ambtsdrager of iemand die in de bediening staat dan wel bevoegdheid heeft om voor te gaan in de eredienst, zich schuldig maakt aan schromelijke veronachtzaming of misbruik van ambt, dienst of bevoegdheid, kan het regionaal college eveneens middelen van kerkelijke tucht toepassen, die specifiek met ambt, dienst of bevoegdheid te maken hebben.

Dit zijn:

 • terechtwijzing
 • ambtelijke vermaning
 • schorsing voor bepaalde tijd
 • schorsing voor onbepaalde tijd met losmaking (indien van toepassing)
 • ontzetting uit ambt of bediening
 • ontnemen van door de kerk gegeven bevoegdheden.

>Contact: info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880.