Generaal College voor de Toelating tot het Ambt van predikant (Colloquium)

Het Generaal College voor de Toelating tot het Ambt van predikant is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken rondom het colloquium: het gesprek op grond waarvan iemand wordt toegelaten tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk.

Colloquium

Het colloquium is een gesprek over de opdracht van het ambt, de roeping en kerkelijke toewijding van betrokkene, de roeping van kerk en gemeente en het delen in het belijden van de kerk. Het gesprek wordt gehouden aan de hand van de ingezonden levensbeschrijving, orde van dienst en preek. Na toelating wordt betrokkene voor vier jaar bevoegd verklaard als proponent te staan naar het ambt van predikant. Verder ontvangt betrokkene een testimonium waarop vermeld staat dat deze beroepbaar is tot predikant.

Brochure Colloquium

In de brochure Over de toelating tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk wordt kort uiteengezet wat het doel is van een colloquium, wat het inhoudt, wat een aanvrager moet meenemen naar het gesprek en hoe het gesprek verloopt.

>Contact: gcta@protestantsekerk.nl