College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen: regionaal en landelijk

Wie het niet eens is met een besluit van kerkenraad of classis kan een bezwaar indienen bij het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen. Wie wil protesteren tegen een besluit van de landelijke kerk of van een landelijk college of commissie, kan een bezwaar indienen bij het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen.

Bezwaren plaatselijk: naar Regionaal College

Bezwaren tegen besluiten van plaatselijke lokale kerkelijke lichamen (kerkenraden, classicale vergaderingen enz.) worden ingediend bij het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen onder welk rechtsgebied het betreffende kerkelijke lichaam valt.

Het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen doet uitspraak wanneer bezwaren worden ingediend tegen besluiten van kerkelijke lichamen binnen het rechtsgebied, dat is de regio. Een bezwaar moet binnen 30 dagen na het besluit of de bekendmaking daarvan worden ingediend.

Tevens doet het uitspraak indien geschillen ter beoordeling worden voorgelegd, die er zijn tussen kerkelijke lichamen en/of ambtsdragers, zij die in een bediening zijn gesteld of een functie vervullen. Bij geschillen gaat het om de vervulling van de taak, de begrenzing van het arbeidsveld of de omvang van bevoegdheden.

Bezwaren landelijk: naar Generaal College

Bezwaren tegen besluiten van landelijke kerkelijke lichamen (landelijke commissies, de generale synode enz.) worden ingediend bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Beroep tegen uitspraken Regionaal College: naar Generaal College

Van een uitspraak van een regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen kan (door één van de betrokken partijen) beroep worden ingesteld bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Een geschil wordt in de vorm van een bezwaarschrift bij het bevoegde college voor de behandeling van bezwaren en geschillen aangebracht.

Bezwaren en Geschillen in Kerkorde

Meer informatie over de taken van de Generale en Regionale Colleges voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen is te vinden in de Kerkorde en Ordinanties, in Ord. 12, art.1 t/m 8. Of raadpleeg de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen. 

Contact

>Informatie over de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift: M.Plugge (Juridische Zaken), m.plugge@protestantsekerk.nl; (030) 8801424 (di en do) of bij het synodesecretariaat: (030) 8801441 (wo, vrij of bij spoedeisende zaken).