Generaal College voor de Ambtsontheffing

In geval van een ernstig conflict beoordeelt het Generaal College voor de Ambtsontheffing of een predikant de gemeente nog langer kan dienen.

Indien door oorzaken gelegen bij de gemeente of door oorzaken gelegen in de persoon van de betrokken predikant, of door andere oorzaken, in een gemeente zulke spanningen rijzen, dat de vraag rijst of de predikant deze gemeente nog langer met stichting kan dienen, kan het breed moderamen van de classicale vergadering op verzoek van de predikant, op verzoek van de kerkenraad of uit eigen beweging, gehoord het Regionaal college voor de visitatie aan het generaal college voor de ambtsontheffing vragen een oordeel uit te spreken.

Procedure

Het college voor de ambtsontheffing spreekt zijn oordeel uit, gehoord de predikant, de kerkenraad en het regionale college voor de visitatie. In het geval dat een predikant verbonden is aan een wijkgemeente, wordt zowel de wijkkerkenraad als de algemene kerkenraad gehoord. In geval van een predikant verbonden aan een evangelisch-lutherse gemeente, dient boven­dien de medewerking verkregen te worden van de evangelisch-lutherse synode. Tegen het oordeel van het generaal college voor de ambtsontheffing kan men in beroep gaan bij het generaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Is het Generaal College voor de Ambtsontheffing van oordeel dat de predikant de gemeente niet langer met stichting kan dienen, dan bepaalt het een termijn van ten minste drie en ten hoogste twaalf maanden binnen welke de predikant de gelegenheid heeft zich door het aanvaarden van een beroep of door een verzoek om ontheffing van het ambt naar dit oordeel te voegen. Gedurende deze periode blijft de predikant aan de gemeente verbonden.

Handleiding

Het college voor de ambtsontheffing heeft een handleiding opgesteld voor de kerkenraden, de predikanten, de regionale colleges voor de visitatie en de brede moderamina van de classicale vergaderingen, die te maken krijgen met spanningen rond het functioneren van een predikant in zijn gemeente. Spanningen die in sommige gevallen zo groot worden dat besloten wordt de procedure voor ontheffing van werkzaamheden of het ambt in werking te stellen.

Meer informatie en vragen: Generaal College voor de Ambtsontheffing, gca@protestantsekerk.nl, (030) 880 1880.