Synode

​​​De synode is de vergadering waar alle gemeenten in de Protestantse Kerk zijn vertegenwoordigd. De synode is dan ook bij uitstek de plaats waar zaken besproken worden die alle gemeenten en de kerk als geheel aangaan. De synode wordt gevormd door de ambtsdragers die zijn afgevaardigd door de classicale vergaderingen en de afgevaardigden van de evangelisch-lutherse synode. In de kerkorde staat een belangrijke taak van de synode, namelijk “leiding geven aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en ter hand nemen al wat leven van de kerk in de wereld kan bevorderen”. 

Gezicht naar buiten

De synode is naar buiten adres en gezicht van de kerk als geheel. Daarom regelt de synode de oecumenische relaties, het werk van de zending en het werelddiaconaat en onderhoudt zij contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. 

Kerkorde bijhouden

De synode houdt ook de regelgeving van de kerk bij. Zij is bevoegd de kerkorde te wijzigen en op onderdelen specifieke regels te ontwerpen. Wel is het zo dat wijzigingen in de kerkorde altijd eerst voorgelegd worden aan de classes en kerkenraden. Mede op basis van hun reacties neemt de synode definitieve besluiten over kerkordewijzigingen. 

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de synode zijn openbaar en toegankelijk voor de pers en voor belangstellenden. Uitzondering hierop wordt alleen gemaakt als over (benoeming van) personen gesproken wordt. Dan gaat de vergadering ‘in comité’. De vergadering wordt dan achter gesloten deuren voortgezet en niet-synodeleden dienen de ruimte te verlaten. De besloten zittingen kunnen ook op andere zaken betrekking hebben, dit ter beoordeling van de voorzitter van de synodevergadering.

66
 keer aangeraden
  • Printen

Synode TV


Sinds 2012 verzorgt de Reformatorische Omroep video-uitzendingen van de grote synode van de Protestantse Kerk Nederland. De synodes worden gehouden in congrescentrum De Werelt in Lunteren.

Bekijk Synode TV