Modellen Jaarrekening en Begroting

De kerkorde van de Protestantse Kerk schrijft voor dat elke gemeente of kerk een jaarrekening met een controleverslag en een begroting aan moet bieden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB).

De RCBB’s hebben gezamenlijk modellen ontwikkeld voor  het opstellen van de jaarrekening en de begroting. De modellen zijn gemaakt in EXCEL en  zijn voorzien van een toelichting.

Modellen Jaarrekening en Begroting

Beide modellen kunnen worden gebruikt door zowel de gemeente als de diaconie.
De modellen zijn op elkaar afgestemd: bij het opmaken van de jaarrekening kunnen de bedragen uit de begroting eenvoudig worden overgenomen. Naast een aantal verbeteringen is aan de begroting een blad voor een toelichting toegevoegd.
Om het model goed te gebruiken, is het van belang dat gemeente en diaconie hun  administratie volgens dit model  inrichten.  Deze nieuwe versie van Jaarrekening en Begroting  zorgt ervoor dat de RCBB's de cijfers in hun eigen omgeving kunnen benaderen.

Downloads Model Begraafplaatsen

De gemeenten die over een kerkelijke begraafplaats beschikken, al dan niet in een juridische vorm van een stichting of anderszins, moeten naast de jaarrekeningen van Gemeente en Diaconie ook de financiële cijfers van de begraafplaats insturen naar het RCBB. Dat kan via dit model, waarin wordt aangegeven welke gegevens dit college minimaal wil beoordelen.


Eigen model: verplichte onderwerpen

Wilt u toch liever de jaarrekening en/of begroting voor gemeente, diaconie of begraafplaats in uw eigen model aanleveren, dan moeten deze documenten in elk geval de volgende informatie omvatten:

  • algemene informatie (zie pag. 2 van tab 'Alg. info gemeente' uit het model);
  • verklaringen Kerkenraad, kerkrentmeesters resp. diakenen (zie tab 'Verklaringen intern' uit het model);
  • volledige jaarrekening of begroting, inclusief een specificatie van de onderliggende balanscijfers;
  • exploitatiekosten;
  • toelichting op de jaarrekening en/of begroting (zie tab 'Grondslagen' en 'Toelichting' uit het model).
  • controlerapport (zie tab 'Controle' uit het model).


>Zend de stukken zoveel mogelijk digitaal in aan de RCCB, voor de in de kerkorde genoemde data in juni en december.

 ANBI inleesdocument (ET-formulier)

Ten behoeve van de verdere digitale verwerking van de cijfers van uw gemeente en diaconie vragen wij u dringend daarbij gebruik te maken van onderstaand ANBI inleesdocument (ET-formulier). Met dit document beschikt u over een samenvatting van uw exploitatiecijfers in ANBI format. 

>Zend ook dit document zoveel mogelijk digitaal in; zo kan de RCBB uw gegevens elektronisch snel verwerken.

Handleidingen

>Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij uw RCCB  

61
 keer aangeraden
  • Printen